Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631510 nr. 50

31 510 Energierapport

Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 januari 2016

Hierbij stuur ik uw Kamer het Energierapport met daarin een strategische en langetermijnvisie op onze energievoorziening1. Hiermee geef ik invulling aan mijn toezegging in de brief over het aardgasbeleid in Nederland van 7 oktober 2014 (Kamerstuk 29 023 nr. 176). In de bijlage van het Energierapport is een overzicht opgenomen van de overige toezeggingen die aan het parlement zijn gedaan en waar middels dit Energierapport invulling aan is geven of dat later middels de uit de energiedialoog volgende beleidsagenda gebeurt. Tevens stuur ik uw Kamer drie rapporten die bij de totstandkoming van het Energierapport zijn gebruikt:

  • Raad voor leefomgeving en infrastructuur, 2015, Rijk zonder CO2, naar een duurzame energievoorziening in 20502;

  • Frontier Economics, 2015, Scenarios for the Dutch electricity supply system3;

  • Motivaction, 2015, Energievoorziening 2015–2050: publieksonderzoek naar draagvlak voor verduurzaming van energie & Profielen – Duurzame opties4.

Het Energierapport benoemt de belangrijkste uitkomsten van het in december 2015 gesloten internationale klimaatakkoord. Een appreciatie van dat akkoord zal het kabinet op korte termijn naar uw Kamer sturen.

Burgers, bedrijven, kennisinstellingen, andere overheden en maatschappelijke organisaties worden met het Energierapport uitgenodigd om deel te nemen aan een dialoog over de transitie naar een duurzame energievoorziening. De dialoog moet bijdragen aan de verdere vormgeving van de energietransitie. De dialoog zal uitmonden in een beleidsagenda met concrete voorstellen die eind 2016 aan uw Kamer wordt aangeboden.

De maatschappelijke dialoog over energie wordt reeds op verschillende plaatsen gevoerd. Het kabinet wil waar mogelijk hierbij aansluiten en gedachtewisseling en besluitvorming verder ondersteunen. Daarnaast worden medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties actief benaderd om onderdelen van de dialoog te organiseren. We zullen in overleg met hen de aanpak van de dialoog uitwerken.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl