31 497 Passend onderwijs

Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 december 2011

Ter voldoening aan artikel 5, tweede lid, van de Kaderwet adviescolleges bied ik u mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad hierbij het ontwerpbesluit1 houdende wijziging van het Besluit instelling evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs aan.

Eenzelfde brief heb ik heden gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven