31 497 Passend onderwijs

Nr. 69 MOTIE VAN HET LID ELIAS C.S.

Voorgesteld 30 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de voortgangsbrief van de minister van OCW d.d. 17 juni 2011 over passend onderwijs nog onduidelijkheid laat bestaan over de vraag hoe de besteding van expertisemiddelen gerechtvaardigd zou zijn voor adequaat onderwijs en leerlingenzorg, mede in relatie tot scholen die geen expertisebekostiging ontvangen;

overwegende, dat deze scholen dit geld nodig hebben voor onderwijs en leerlingenzorg;

voorts overwegende, dat een evaluatie over vijf jaar deze scholen nog te lang in onzekerheid laat;

verzoekt de regering om zo snel mogelijk te starten met een onderzoek naar de huidige besteding en objectieve criteria ten aanzien van de expertisebekostiging en de Kamer hierover uiterlijk eind 2012 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elias

Dijsselbloem

Ferrier

Dijkgraaf

Voordewind

Van der Ham

Smits

Naar boven