Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131497 nr. 51

31 497 Passend onderwijs

Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN COHEN

Voorgesteld 17 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat passend onderwijs een complexe stelselwijziging is;

overwegende, dat voor een succesvolle invoering van passend onderwijs van cruciaal belang is bestaande kennis en expertise vanuit de sector zoveel mogelijk te benutten en voldoende tijd en ruimte te bieden aan de nog te vormen samenwerkingsverbanden om een solide zorgstructuur op te zetten;

overwegende, dat het effect van de bezuinigingen beperkt zou kunnen worden wanneer meer tijd beschikbaar is, onder andere doordat ideeën van de sector zelf beter benut kunnen worden;

constaterende, dat het draagvlak toeneemt als meer tijd genomen wordt voor invoering van deze ingrijpende wijziging;

verzoekt de regering de voorgenomen bezuinigingen te faseren zodat de zorgvuldige invoering van passend onderwijs wordt bevorderd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Cohen