31 497 Passend onderwijs

Nr. 252 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN BRUINS

Voorgesteld 6 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van cruciaal belang is dat de beoordeling van de leerresultaten van scholen zo veel mogelijk recht doet aan de omstandigheden waarmee scholen geconfronteerd worden;

constaterende dat het huidige model voor de beoordeling van leerresultaten op grond van uitsluitend het opleidingsniveau van ouders evident tekortschiet, dat inmiddels een alternatief CBS-model beschikbaar is en dat een herziening van de beoordeling van leerresultaten niet afhankelijk is van de bekostiging van scholen op basis van de gewichtenregeling;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk en onafhankelijk van besluitvorming over de gewichtenregeling te komen tot een nieuwe beoordelingssystematiek van leerresultaten die meer recht doet aan de situatie waarmee scholen geconfronteerd worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Bruins

Naar boven