Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631497 nr. 183

31 497 Passend onderwijs

Nr. 183 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 december 2015

Hierbij ontvangt u de achtste voortgangsrapportage passend onderwijs1. In de voortgangsrapportage ga ik in op de stand van zaken na in de invoering van passend onderwijs en op de acties die ondernomen worden om de uitvoering beter te laten verlopen. Daarnaast ga ik ook in op de toezeggingen die aan de Tweede Kamer zijn gedaan en op de moties die zijn ingediend.

Het tweede hoofdstuk van de voortgangsrapportage gaat over de combinatie van onderwijs en zorg. Dit hoofdstuk bied ik u aan mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl