Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531497 nr. 169

31 497 Passend onderwijs

Nr. 169 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2015

Hierbij ontvangt u de zevende voortgangsrapportage passend onderwijs1. In de voortgangsrapportage ga ik in op de stand van zaken in het eerste jaar na de invoering van passend onderwijs. Daarnaast ga ik ook in op enkele toezeggingen die aan de Tweede Kamer zijn gedaan en moties die zijn ingediend.

Het derde hoofdstuk van de voortgangsrapportage gaat over de combinatie van onderwijs en zorg. Dit hoofdstuk bied ik u aan mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl