31 497 Passend onderwijs

Nr. 110 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 september 2013

In de bijlage zend ik u het toezichtkader passend onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs getiteld Integraal toezicht op de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs1. Met deze toezending geef ik uitvoering aan de toezegging in de brief van 7 maart 2013 met de schriftelijke beantwoording van vragen gesteld in de plenaire behandeling van wetsvoorstel Kamerstuk 33 106 d.d. 6 maart 2013 (Kamerstuk 33 106, nr. 84).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven