Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331497 nr. 101

31 497 Passend onderwijs

Nr. 101 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juni 2013

Met deze aanbiedingsbrief informeer ik u middels de tweede voortgangsrapportage over de voortgang van de invoering van passend onderwijs1. De eerste voortgangsrapportage ontving u op 25 februari jl.2

In deze voortgangsrapportage is zoals toegezegd onder andere aandacht voor:

 • de ervaringen met de praktijkcheck;

 • de gang van zaken rond de geschillencommissie;

 • de bevindingen van de Kafkabrigade;

 • de aansluiting op de jeugdzorg, de weergave van «good practices»;

 • de resultaten van onderhandelingen over de inzet van de expertise middelen;

 • de inventarisatie van integratieklassen en passend onderwijs in grensgebieden;

 • de stand van zaken passend onderwijs in de overgang naar het mbo;

 • de vorderingen inzake betrekken van leraren bij ondersteuningsplannen;

 • de omvang van het probleem van leerbare thuiszitters;

 • de balans tussen de bestuurlijke drukte en betrokkenen rond het onderwijsinhoudelijke proces;

 • het wel of niet betrekken van onderwijs aan hoogbegaafden binnen het passend onderwijs beleid.

Daarnaast heeft de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gevraagd om een beleidsreactie op het rapport «OPDC's in het bestel: verslag van een casestudy» van de Inspectie van het Onderwijs.3 Deze beleidsreactie is in deze voortgangsrapportage verwerkt.

De volgende voortgangsrapportage zal ik eind 2013 aan uw Kamer toezenden.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Kamerstuk, 31 497, nr. 93

X Noot
3

Brief d.d. 21 maart 2013.