Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931490 nr. 23

31 490
Vernieuwing van de rijksdienst

nr. 23
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juni 2009

Tijdens het Algemeen Overleg over de vernieuwing van de rijksdienst d.d. 11 maart 2009 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2008–2009, nr. 62, blz. 4950–4953) heeft het lid Schinkelshoek c.s. een motie ingediend, waarin de regering wordt verzocht om vóór de zomer te komen met concrete voorstellen voor gezamenlijke huisvesting van departementen en onderdelen van departementen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 490, nr. 12).

Met deze brief informeer ik u over de besluiten van de Ministerraad over de huisvesting van de ministeries in het centrum van Den Haag. Ten minste acht van de dertien beleidskernen van ministeries worden de komende jaren gezamenlijk gehuisvest.

Na de al geplande renovatie van de Rijnstraat 8 zullen de beleidskernen van Verkeer en Waterstaat en VROM in 2015 samen dit duurzame gebouw gaan betrekken. De beleidskernen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden gezamenlijk gehuisvest in het gebouw aan het Parnassusplein 5. Eerder was al besloten tot gezamenlijke huisvesting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie in nieuwbouw aan de Wijnhaven en van Economische Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit aan de Bezuidenhoutseweg.

Deze concentratie is mogelijk omdat de rijksoverheid kleiner wordt. Zonder bijsturing zouden de komende jaren ongeveer 6 000 werkplekken leeg komen te staan in het centrum van Den Haag. Gezamenlijke huisvesting van beleidskernen van ministeries zal, naast efficiënter ruimtegebruik, tevens een stimulans zijn voor intensievere onderlinge samenwerking.

De gezamenlijke huisvesting levert op termijn een besparing op van circa 40 miljoen euro per jaar. Verder is de renovatie van het pand van Verkeer & Waterstaat aan de Plesmanweg in Den Haag niet meer nodig, waardoor eenmalig circa 90 miljoen euro aan kosten kan worden vermeden. Vanwege dit rijksbrede voordeel heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat ook ingestemd met de voorstellen.

Verder is besloten onderzoek te doen naar de mogelijkheden om onderdelen van het ministerie van Defensie gezamenlijk met Buitenlandse Zaken te huisvesten. Over de resultaten hiervan zal ik u na besluitvorming in de Ministerraad informeren.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst