32 500 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011

Nr. 31 MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S.

Voorgesteld 2 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Rijk fors moet bezuinigen op overheidspersoneel;

overwegende, dat jonge ambtenaren – waaronder rijkstrainees – die nu reeds bij het Rijk werkzaam zijn, gezien hun leeftijd en beperkt aantal dienstjaren als eerste in aanmerking zullen komen voor ontslag;

voorts overwegende, dat een evenwichtig samengestelde rijksdienst juist baat heeft bij behoud van jonge ambtenaren die door de vergrijzing op termijn bovendien hard nodig zullen zijn;

verzoekt de regering in het sociaal flankerend beleid ten behoeve van de inkrimping van het rijkspersoneel zorg te dragen voor een evenwichtig behoud van jonge ambtenaren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Hachchi

Heijnen

Dibi

Naar boven