Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731490 nr. 223

31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 223 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 mei 2017

Hierbij bied ik u de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016 aan1.

Op Verantwoordingsdag schetst de verantwoordelijke Minister voor de Rijksdienst in de Jaarrapportage een integraal en samenhangend beeld van de bedrijfsvoering en organisatie van het Rijk. De rapportage is een verantwoording van rijksbrede initiatieven. De afzonderlijke ministeries zijn verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsvoering en rapporteren daarover in hun eigen jaarverslagen.

Het Ministerie van Defensie maakt – vanwege haar eigenstandige positie – geen onderdeel uit van de Jaarrapportage, met uitzondering van een aantal specifieke onderwerpen. Over de resultaten naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Tijdelijke commissie ICT-projecten (commissie Elias) is de Kamer al eerder apart geïnformeerd (Kamerstuk 26 643, nr. 454).

Sinds 15 maart jl. is het kabinet demissionair. Om die reden zal ik de bevindingen in de Jaarrapportage niet inhoudelijk toelichten in deze brief.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.