31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 maart 2016

Hierbij stuur ik u het rapport van de Studiegroep Openbaar Bestuur1, dat ik in antwoord op de adviesaanvraag van 26 november 2014 heb ontvangen.2 De Studiegroep Openbaar Bestuur adviseert over het functioneren van het openbaar bestuur in Nederland in het licht van toekomstige economische ontwikkelingen ten behoeve van de volgende kabinetsperiode.

Het kabinet legt de overwegingen en aanbevelingen van de Studiegroep Openbaar Bestuur zonder nadere standpuntbepaling aan u voor.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 31 490, nr. 162

Naar boven