31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 162 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 november 2014

Hierbij informeer ik u dat het kabinet de Studiegroep Openbaar Bestuur heeft verzocht een advies op te stellen over het functioneren van het openbaar bestuur en betekenis te geven aan de gevolgen daarvan voor de economische ontwikkeling van Nederland.

Opdracht aan de Studiegroep Openbaar Bestuur

De afgelopen decennia is een groot aantal studies, adviezen en rapporten over het functioneren van het openbaar bestuur in Nederland verschenen. Doorgaans hadden deze publicaties vooral een beschouwend, normatief karakter en waren zij vanuit een bestuurlijk-institutionele invalshoek geschreven. Er is behoefte aan meer feitelijk inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, met name waar het de economische en maatschappelijke opgaven betreft waarop het openbaar bestuur nu en in de nabije toekomst dient in te spelen. Deze opgaven waarvoor het openbaar bestuur staat gesteld, worden steeds complexer. De toenemende complexiteit wordt veroorzaakt door een groot aantal, deels samenvallende ontwikkelingen, zoals de internationalisering, technologisering en individualisering. Hoewel de kwaliteit van het openbaar bestuur van Nederland in internationale vergelijkingen hoog scoort, is het behoud van die kwaliteit gegeven de genoemde ontwikkelingen niet vanzelfsprekend.

Tegen deze achtergrond verzoekt het kabinet de Studiegroep in zijn rapport aanbevelingen te doen over het functioneren en de inrichting van het openbaar bestuur gericht op het faciliteren van economische groei en de voorstellen te baseren op een empirische analyse. De economische invalshoek is urgent omdat het Centraal Planbureau (CPB) stelt dat het herstel van de Nederlandse economie broos is. Het CPB houdt in zijn groeiscenario’s rekening met een beperkte tot lage economische groei op de middellange termijn.1 Dit heeft zowel gevolgen voor de nationale als voor de regionale economie. In het licht van de bovenstaande probleemstelling vraagt het kabinet de Studiegroep de volgende centrale vraag te beantwoorden:

Hoe kan de inrichting en werkwijze van het Nederlandse openbaar bestuur beter aansluiten bij huidige en toekomstige maatschappelijke en economische ontwikkelingen? Het is, met andere woorden, de vraag aan welke knoppen van het openbaar bestuur gedraaid kan worden om het bestuurlijk vermogen te vergroten om maatschappelijke en economische resultaten te boeken.

Aanpak en tijdpad

Het kabinet benadrukt de noodzaak van een empirische analyse van het functioneren van het openbaar bestuur. Van daaruit zal vervolgens bekeken worden op welke wijze het bestuurlijke (handelings)vermogen van en binnen het openbaar bestuur kan worden versterkt om de desbetreffende opgaven aan te kunnen. Daartoe wordt de Studiegroep gevraagd gebruik te maken van wetenschappelijke studies over het functioneren van het openbaar bestuur in binnen- en buitenland. Het kabinet verzoekt de Studiegroep Openbaar Bestuur in zijn analyse niet alleen gebruik te maken van empirische gegevens over het functioneren, maar tevens gebruik te maken van inzichten en ervaringen van en bijeenkomsten met (ervarings)deskundigen, zowel binnen als buiten het openbaar bestuur. Op basis van deze sessies kan de vraagstelling indien nodig verder worden aangescherpt.

Leden van de Studiegroep

In de Studiegroep Openbaar Bestuur nemen plaats:

Voorzitter

 

Richard van Zwol

Secretaris-generaal

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

   

Leden

 

Gert-Jan Buitendijk

Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Hanneke Schuiling

Directeur-generaal Rijksbegroting

 

Ministerie van Financiën

Jan van den Bos

Inspecteur-generaal

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Hanneke Luijendijk

Raadadviseur

 

Ministerie van Algemene Zaken

Bertholt Leeftink

Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie

 

Ministerie van Economische Zaken

Han Polman1

Commissaris van de Koning

 

Provincie Zeeland

Arjan van Gils1

Gemeentesecretaris

 

Gemeente Amsterdam

Henk Jan Meijer1

Burgemeester

 

Gemeente Zwolle

Mirko Noordegraaf1

Hoogleraar Bestuurskunde

 

Universiteit Utrecht

X Noot
1

Deze leden nemen op basis van deskundigheid en ervaring op persoonlijke titel plaats in de Studiegroep Openbaar Bestuur.

De Studiegroep zal uiterlijk voor de zomer van 2016 zijn rapport aan de ministerraad aan te bieden. De ministerraad zal het rapport vervolgens aan beide Kamers der Staten-Generaal aanbieden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

CPB, Roads to recovery, Den Haag, 2014; WRR, Naar een lerende economie, Den Haag, 2013; PIMCO, A new normal, mei 2009.

Naar boven