31 490
Vernieuwing van de rijksdienst

nr. 11
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 mei 2008

Hierbij bied ik u, namens het kabinet, de eerste voortgangsrapportage van het Programma Vernieuwing Rijksdienst aan.2 In deze voortgangsrapportage staat zowel een kwalitatief als een kwantitatief overzicht van de voortgang van de Vernieuwing Rijksdienst. Deze voortgangsrapportage is eveneens aangeboden aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Het kabinet heeft met de Nota Vernieuwing Rijksdienst concrete plannen gemaakt om de rijksdienst te vernieuwen. Deze plannen geven uitwerking aan pijler 6 «de overheid als bondgenoot en een dienstbare publieke sector» van het Coalitieakkoord.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst


XNoot
1

De eerder gepubliceerde stukken omtrent Vernieuwing van de Rijksdienst welke zijn verschenen in het vergaderjaar 2007–2008, zijn opgenomen in het Kamerstukdossier 31 201 Trendnota Arbeidszaken Overheidspersoneel 2008.

XNoot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven