Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-05-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31477-D".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Overige economische sectoren
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Beleidsonderwerp Recht | Strafrecht
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-05-17
Documenttitel Brief van de minister van Financiën over voortgang beleidsagenda aanpak witwassen
Dossiernummer 31477;34808
Dossiertitel Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
Dossiertitel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31477-D
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer D
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-05-19
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief van de minister van Financiën over voortgang beleidsagenda aanpak witwassen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2022-2023