31 474 A
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 8
AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 51

Ontvangen 3 juli 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In Artikel 14 Regionale, lokale infrastructuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10 000 (x € 1 000).

II

In artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk wordt het ontvangstenbedrag verhoogd met € 10 000 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om vooruitlopend op een bredere afweging in het kader van mobiliteitsaanpak € 10 mln. uit te trekken voor een generieke verbetering van de OV-kwaliteit, nader in te vullen bij mobiliteitsaanpak.

Hiertoe wordt de bijdrage van Verkeer en Waterstaat aan het Infrastructuurfonds verhoogd (amendement 31 474 XII, nr. 10). De dekking van deze bijdrage wordt gevonden in de beleidsreserves bij het ministerie van Financiën.

Cramer


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging van de toelichting.

Naar boven