Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631415 nr. 12

31 415 DNA-onderzoek in strafzaken

Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Ontvangen ter Griffie op 30 september 2015.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 28 oktober 2015.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 29 oktober 2015.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 september 2015

De voordracht van de algemene maatregelen van bestuur, vast te stellen ingevolge de artikelen 151a, elfde lid, 151b, vijfde lid, 151d, tweede lid, 195d, vijfde lid, en 195f, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering mag niet eerder worden gedaan dan nadat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer gedurende vier weken de gelegenheid hebben gehad hun wensen en bedenkingen daartegen kenbaar te maken. Deze voorhangprocedure heeft blijkens de wetsgeschiedenis (zie Kamerstuk 26 271, nr. 19) tevens tot doel de algemene maatregelen van bestuur die dienen te worden vastgesteld op basis van de artikelen 151a, achtste lid, en 195a, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering, in ontwerp aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer voor te leggen.

Gelet op deze voorgeschreven voorhangprocedure leg ik u hierbij het ontwerpbesluit voor dat ertoe strekt het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken, dat onder meer uitvoering geeft aan de hiervoor genoemde artikelen van het Wetboek van Strafvordering, op een aantal punten te wijzigen1. Voor een overzicht en de inhoud van de wijzigingen verwijs ik u graag naar de nota van toelichting die bij het ontwerpbesluit hoort.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl