31 409 Zeevaartbeleid

Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 november 2010

Met genoegen bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Financiën, het Actieplan Zeevaart1 aan dat is toegezegd tijdens het Algemeen Overleg van de Vaste Commissie voor Financiën van 13 januari 2010. Het Actieplan is tot stand gekomen in goed overleg met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders.

Tijdens het Algemeen Overleg van 13 januari 2010 over de zeevaart hebben de staatssecretarissen van Verkeer en Waterstaat en Financiën toegezegd om in samenspraak met de sector te bezien of het bestaande fiscale instrumentarium voor de zeevaart, binnen de huidige budgettaire kaders, geoptimaliseerd kan worden. Ook is toegezegd om binnen de bestaande budgettaire kaders, te komen met een actieplan met maatregelen die eraan kunnen bijdragen dat het bedrijven van zeescheepvaartactiviteiten vanuit Nederland aantrekkelijk blijft.

Naar aanleiding van dit overleg is er intensief contact geweest met de sector over beide onderwerpen. Uit de gesprekken is gebleken dat de sector, binnen de huidige budgettaire kaders, geen mogelijkheden zag voor een optimalisering van het huidige fiscale instrumentarium binnen de zeescheepvaart. Aangezien geen nieuwe wijzigingen werden voorgesteld voor het fiscale zeescheepvaartpakket, betekende dit dat, zoals was voorgesteld bij het Belastingplan 2010, met ingang van 1 januari 2010 het tonnageregime kon worden uitgebreid met de vervoersactiviteiten van kabelleggers, pijpenleggers, kraanschepen en onderzoeksschepen. Dit is aan u medegedeeld per brief van 31 augustus 20102.

Het voor u liggende Actieplan Zeevaart bevat maatregelen die inspanningen vereisen van zowel de overheid als het bedrijfsleven en die een positieve invloed hebben op het level playing field van de Nederlandse zeevaartsector.

Enkele van de vele maatregelen uit het Actieplan die we zullen gaan uitvoeren noem ik u. Er worden afspraken gemaakt met de sector om de inzet in internationaal overleg te optimaliseren. De informatievoorziening over nieuwe regelgeving wordt verbeterd. Risicogebaseerd toezicht wordt geïntensiveerd, waardoor kwalitatief goede rederijen minder vaak/intensief worden geïnspecteerd. Bij de inspanningen om internationale regelgeving snel te ratificeren en te implementeren wordt de betrokkenheid van het bedrijfsleven vergroot. Er zal een ronde tafel conferentie voor het maritieme onderwijs worden georganiseerd gericht op het behoud van kwalitatief goede zeevarenden voor de Nederlandse vloot. Bij de beleidsvorming is er extra aandacht voor de specifieke samenstelling van de Nederlandse vloot, hetgeen momenteel met name van belang is bij de ontwikkeling van internationale regelgeving op milieugebied.

Samen met de sector zullen wij ons, binnen de huidige budgettaire kaders, inspannen om de Nederlandse vlag aantrekkelijk te houden. Het Actieplan Zeevaart draagt hieraan bij.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

XNoot
2

Kamerstukken II, 2009/2010, 31 409, nr. 30.

Naar boven