Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031409 nr. 295

31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 295 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juli 2020

Op 10 juli 2019 stuurde ik u een brief1 met de ongevalscijfers van de binnen- en zeevaart in 2018. Met deze brief informeer ik u over de ongevalscijfers van 2019.

Tabel 1: Scheepsongevallen Nederlands deel van de Noordzee1
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ZESO2

4

2

0

0

2

2

1

5

ESO3

15

13

12

11

8

12

10

4

MESO4

46

44

28

21

49

16

32

31

Totaal aantal ongevallen

65

59

40

32

59

30

43

40

X Noot
1

Inclusief vissersvaartuigen, recreatievaart en Nederlandse en buitenlandse koopvaardij. Sommige cijfers betreffen een correctie van eerder gepresenteerde cijfers.

X Noot
2

Zeer ernstig scheepsongeval: ongeval waarbij het schip verloren is gegaan, een dodelijk slachtoffer is gevallen, of ernstige schade aan het milieu is ontstaan.

X Noot
3

Ernstig scheepvaartongeval: ongeval dat geen zeer ernstig ongeval is, dat gepaard gaat met brand, explosie, gronding, contact, slecht weer schade, schade door ijs, rompschade, of vermoedelijke rompschade enzovoort, met als resultaat:

– structurele schade die het schip niet zeewaardig maakt, zoals lekkage onderwaterschip, uitval voortstuwing, grote schade aan accommodatie, etc., of

– schade aan het milieu, of

– averij die sleephulp of walassistentie noodzakelijk maakt.

X Noot
4

Minder ernstige scheepsongevallen: alle overige scheepsongevallen die niet onder de categorieën zeer ernstig of ernstige scheepsongevallen vallen.

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aantal doden

13

3

0

0

0

1

0

3

Aantal gewonden

6

2

0

2

3

3

0

4

In 2019 zijn vijf zeer ernstige en vier ernstige scheepsongevallen geregistreerd. De zeer ernstige scheepsongevallen zijn als volgt onderverdeeld: koopvaardij (1), visserij (1) en recreatievaart (3). Er zijn in totaal drie dodelijke slachtoffers gevallen bij de vijf zeer ernstige scheepsongevallen.

Eén van de zeer ernstige scheepsongevallen betrof de MSC Zoe die in de nacht van 1 op 2 januari 2019 342 containers verloor boven de Wadden. Ik heb u recent het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) en het internationale onderzoeksrapport gestuurd met daarbij een eerste reactie2. Na de zomer zal ik uitgebreid reageren op beide rapporten.

Tabel 2: Scheepsongevallen Nederlandse binnenwateren1
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(Zeer) ernstige scheepsongevallen2

161

140

139

159

163

161

176

160

Andersoortige ongevallen3

802

854

876

891

1166

973

1179

1117

Totaal aantal ongevallen

963

994

1015

1050

1329

1134

1355

1277

X Noot
1

Sommige cijfers betreffen een correctie van eerder gepresenteerde cijfers.

X Noot
2

Hier wordt gedoeld op de «significante ongevallen», waar het gaat om ongevallen waarbij een schip niet meer verder kan of mag varen als gevolg van dat scheepsongeval of als er ernstige schade aan lading, infrastructuur of milieu is, en daarbij een stremming van de vaarweg optreedt of als er (in uitzonderlijke gevallen) doden en zwaargewonden te betreuren zijn. Voor de overzichtelijkheid is hier gebruik gemaakt van de termen die bij de Noordzee worden gehanteerd. Het verschil in terminologie voor scheepvaartongevallen op de Noordzee (zeer ernstig en ernstig) en binnenwateren (significant) wordt verklaard door de internationale afspraken die hierover zijn gemaakt binnen de IMO (International Maritime Organization).

X Noot
3

Andersoortige scheepsongevallen zijn alle overige scheepsongevallen die niet onder de categorie (zeer) ernstige scheepsongevallen vallen.

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aantal doden

4

9

4

6

7

8

2

5

Aantal gewonden

58

35

44

34

38

33

53

71

Op de Nederlandse binnenwateren (inclusief de zeehavens) zijn in 2019 in totaal 1277 ongevallen geregistreerd, waarvan 160 (zeer) ernstige scheepsongevallen. Op de binnenwateren waren in 2019 vijf dodelijke slachtoffers te betreuren.

Inzet op nautische veiligheid

Er is veel inzet op het verbeteren van de nautische veiligheid. Naast het begeleiden van de scheepvaart op drukke knooppunten, probeert Rijkswaterstaat beroeps- en recreatievaart zoveel mogelijk te scheiden op de vaarwegen. Ook vindt toezicht en handhaving plaats om de veiligheid te verbeteren, naast voorlichting voor beroeps- en recreatievaart.

In de ontwerp Havennota 2020–20303 heb ik aangegeven nog tijdens deze kabinetsperiode met een beleidskader maritieme veiligheid te zullen komen dat uitgaat van meer risicogestuurde inzet op nautische veiligheid en (cyber)security. Het beleidskader zal zich mede richten op een integrale doelgerichte aanpak van veiligheidsrisico’s en op kennisdeling met alle betrokkenen.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Kamerstuk 31 409, nr. 252.

X Noot
2

Kamerstuk 31 409, nr. 291.

X Noot
3

Kamerstukken 31 409 en 34 244, nr. 274.