31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 240 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juni 2019

Op 29 mei jl. sprak ik met uw Kamer over maritieme aangelegenheden tijdens het Algemeen Overleg (AO) Maritiem. Zoals toegezegd in dit overleg, stuur ik uw Kamer met deze brief schriftelijk de antwoorden op de resterende vragen uit de eerste termijn. Daarmee is de eerste termijn afgerond, en kan aanstaande woensdag het gesprek met uw Kamer vervolgen tijdens de tweede termijn van het AO Maritiem.

Wet minimumloon in de zeevaart

Het lid Dijkstra (VVD) heeft tijdens de eerste termijn van het AO Maritiem gevraagd om een bevestiging dat de Wet minimumloon (Wml) niet van toepassing is op de internationale zeevaart. Dit is een dossier onder verantwoordelijkheid van mijn collega van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Ik wijs op de recente brief van mijn ambtsgenoot1 waarin is aangegeven dat zeeschepen die actief zijn in de internationale vaart niet onder de Wml vallen. Tijdens het AO refereerde het lid Von Martels (CDA) aan de «Vanquish» zaak. Ik begrijp dat het voornemen tot het opleggen van een boete door de Inspectie SZW vanwege een mogelijke overtreding van de Wml van tafel is. Mijn collega van SZW zal u hierover nader informeren.

Acquisitie van het scheepsregister

Het lid Von Martels (CDA) heeft de vraag gesteld of de acquisitie van het scheepsregister op schema loopt en wat de plannen zijn. Voor de promotie en acquisitie van het scheepsregister heb ik een raamovereenkomst afgesloten met een externe partij waarbinnen deze activiteiten kunnen plaatsvinden. Het bureau is actief aan de slag gegaan. Er wordt nu vooral gewerkt aan het promotiemateriaal. Een van de onderdelen is een webportal, waarin informatie samenkomt gericht op het invlaggen van schepen en vestigen van scheepvaartondernemingen. Ik verwacht dat deze webportal na de zomer «live» zal kunnen gaan. De acquisitieactiviteiten kunnen dan ook starten en vanaf het najaar zal er deelgenomen worden aan geselecteerde maritieme beurzen.

Subsidie investeringen in schepen

Het lid Stoffer (SGP) en het lid Kröger (GroenLinks) vroegen mij waarom er geen subsidie wordt verleend voor investeringen in binnenvaartschepen zoals in andere landen. Ik kan geen subsidie geven om schepen te laten voldoen aan wettelijke eisen. Dat is in strijd met de staatssteunregels van de Europese Unie. Dergelijke subsidies bestaan ook in andere landen niet. Wel ken ik een aantal investeringssubsidies uit andere lidstaten om de binnenvaart te vergroenen. Zo kent Vlaanderen een subsidieregeling om kleine schepen een nieuwe motor te geven en een regeling om middelgrote tot grote schepen van nabehandelingstechnieken te voorzien. Beide regelingen staan eveneens open voor Nederlandse schippers. In Nederland kennen we een aantal regelingen waarbij innovaties subsidie kunnen krijgen, onder meer de Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties (DKTI). Hier kunnen bijvoorbeeld innovaties op het gebied van aandrijving via elektriciteit, waterstof en zonnepanelen onder vallen.

Maritieme Servicehaven

Het lid Von Martels (CDA) heeft gevraagd of de afspraken tussen het Rijk en de provincie Flevoland rondom de Maritieme Servicehaven bijna rond zijn en of de Tweede Kamer geïnformeerd kan worden als het zover is. Het Rijk en de provincie Flevoland zijn dicht bij een oplossing. Een beperkt aantal punten wordt nog nader besproken zodat in een later stadium geen fiscale of juridische knelpunten ontstaan. Ik verwacht dat op korte termijn bestuurlijke overeenstemming wordt bereikt. Ik zal u op dat moment nader informeren.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Brief van 5 maart betreffende de toepassing van de Wet minimumloon (Wml) en Wet arbeid Vreemdelingen (Wav) op de zeevaart. Kamerstuk 25 883, nr. 341.

Naar boven