Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931409 nr. 235

31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 235 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 april 2019

Bij brief van 19 oktober 2018 is bij mijn ministerie een Wob-verzoek ingediend dat ziet op vier bestuurlijke signalen (voorheen bestuurlijke dossiers) die het LIEC sinds 1 januari 2017 hebben bereikt. Uit een inventarisatie is gebleken dat het Wob-verzoek vier bestuurlijke signalen omvat, waarvan u de eerste reeds bij brief van 17 januari 2019 (Kamerstuk 31 409, nr. 217) van het de Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft ontvangen:

  • Bestuurlijk Signaal Search and Rescue operations op de Middellandse Zee (reeds openbaar)

  • Bestuurlijk Signaal Co-vergisting: duurzame energie of afvallozing; knelpunten en maatschappelijke risico’s rondom wet- en regelgeving bij co-vergisting.

  • Bestuurlijk Signaal «Cornwall»; misbruik van Fillipijnen in de Nederlandse binnenvaart.

  • Bestuurlijk Signaal Vat op verlies van olie.

De bestuurlijke signalen worden in het kader van de Wob (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Hierbij zend ik u het Wob-besluit, inclusief de (gedeeltelijk) openbaar gemaakte bestuurlijke signalen toe1.

Toelichting bestuurlijke signalen

In een bestuurlijk signaal wordt op basis van ervaringen uit een (opsporings-) onderzoek aandacht gevraagd voor de structurele knelpunten, kwetsbaarheden en omissies in legale maatschappelijke processen (bijvoorbeeld beleid of regelgeving), waardoor gelegenheid wordt geboden tot het plegen van (georganiseerde, ondermijnende) criminaliteit. Om te voorkomen dat kwaadwillenden gebruik maken van in de bestuurlijke signalen gesignaleerde leemtes in beleid of regelgeving of opsporingsgevoelige informatie, worden bestuurlijke signalen in beginsel niet openbaar gemaakt. Ik ben echter op basis van de Wob verplicht de hierboven vermelde vier signalen gedeeltelijk openbaar te maken.

De opsporingsgevoelige informatie en de nog bestaande leemtes in beleid of regelgeving zullen conform de relevante weigeringsgronden van de Wob echter niet openbaar worden gemaakt.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl