31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 januari 2019

Op 30 oktober 2018 heeft het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) mij het bestuurlijk signaal «Search and Rescue Operations op de Middellandse Zee» aangeboden.

Bestuurlijke signalen betreffen waarnemingen inzake nieuwe criminele fenomenen of structurele knelpunten waarvan criminelen profiteren. Deze signalen worden onder andere opgesteld door de politie, het Openbaar Ministerie (OM), Regionale Informatie en Expertise Centra en de Koninklijke Marechaussee. Het LIEC heeft de taak om de signalen onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijke bewindslieden.

Het signaal «Search and Rescue Operations op de Middellandse Zee» beschrijft de situatie dat sommige schepen op de Middellandse Zee de indruk wekken dat zij onder Nederlandse vlag varen, terwijl dit feitelijk niet het geval is. Ook wordt gesteld dat aan sommige schepen die wel onder Nederlandse vlag varen onvoldoende eisen gesteld worden, omdat deze als pleziervaartuig geregistreerd staan. Het LIEC adviseert om opnieuw te kijken naar de wijze van registratie, de categorisering van en de benodigde eisen aan deze schepen met als doel de veiligheid te bevorderen. Het signaal ondersteunt hiermee mijn recente beleidswijziging voor schepen van organisaties met ideële doelstellingen, waarover ik u in mijn brief van 26 september jl. (Kamerstuk 31 409, nr. 199) heb geïnformeerd. Met deze beleidswijziging zullen veiligheidseisen en eisen t.a.v. de bemanning gesteld worden aan zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen, passend bij het daadwerkelijk gebruik van het schip.

Bijgaand treft u aan het bestuurlijk signaal van het LIEC en mijn reactie daarop1.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven