31 371 Kredietcrisis

Nr. 348 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 augustus 2010

Uw Kamer is toegezegd elk kwartaal een overzicht te ontvangen van de benutting van de instrumenten gericht op kredietverlening aan het bedrijfsleven (hierna financieringsinstrumenten). Met deze brief stuur ik u de rapportage over het gebruik van de financieringsinstrumenten in het tweede kwartaal van 2010.

1. Overzicht benutting financieringsinstrumentarium

De belangrijkste financieringsinstrumenten zijn de Borgstellingsregeling MKB voor het MKB en de Garantie Ondernemingsfinanciering voor grotere bedrijven.

Benutting BMKB

Cumulatieve bedragen per jaar

2008

2009 t/m 30/6

2009 t/m 30/9

2009 t/m 31/12

2010 t/m 31/3

2010 t/m 30/6

Gepubliceerd budget

€ 730 mln.

€ 745 mln.

€ 745 mln.

€ 745 mln.

€ 765 mln.

€ 765 mln.

Benutting (incl. verruimingen)

€ 601 mln.

€ 232 mln.

€ 379 mln.

€ 556 mln.

€ 143 mln.

€ 328 mln.

Verruimingen

€ 11 mln.

€ 67 mln.

€ 122 mln.

€ 175 mln.

€ 40 mln.

€ 90 mln.

Verruimingen (aantal)

39

230

380

534

127

314

Aantallen totaal

2 915

1 034

1 612

2 442

704

1 657

Borgstellingsregeling MKB (BMKB)

Het toegenomen gebruik van de BMKB heeft zich in het tweede kwartaal van 2010 verder doorgezet. Vergeleken met dezelfde periode in 2009 ligt de benutting 40% hoger. De verruimingen in de regeling maken in de eerste twee kwartalen van 2010 ruim een kwart van de benutting uit.

In maart 2010 is het borgstellingpercentage voor bestaande bedrijven verhoogd naar 80%, voor zover dat borgstellingen van maximaal € 200 000 betreft. Van deze verruiming is tot en met juni voor € 41,6 miljoen gebruikgemaakt.

Benutting GO

Cumulatieve bedragen per jaar

2009 t/m 30/6

2009 t/m 30/9

2009 t/m 31/12

2010 t/m 31/3

2010 t/m 30/6

Gepubliceerd budget

€ 1,5 mrd.

Aantal fiatteringen1

7

28

46

32

59

Omvang fiatteringen2

€ 25,9 mln.

€ 96,6 mln.

€ 242 mln

€ 146,3 mln.

€ 253,4 mln.

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Bij de GO zet de groei in het gebruik eveneens door. Van de openstelling voor bankgaranties en niet-speculatieve projectontwikkeling, die in maart 2010 in werking is getreden, is tot en met juni voor een bedrag van € 30 miljoen aan garanties verleend.

Voor de GO Cure ten behoeve van bouwfinanciering voor de curatieve sector is een bedrag van € 29,7 miljoen aan garanties verleend. Deze regeling heeft een budget van € 250 miljoen aan totale beschikbare garanties en loopt tot eind oktober 2010.

Overige instrumenten

In bijlage 1 treft u een overzicht aan van de aan bedrijfsfinanciering verwante instrumenten (Exportkredietverzekering en de Innovatiekredieten) en de kleinere bedrijfsfinancieringsinstrumenten: Groeifaciliteit, Seed Faciliteit, Faciliteit Opkomende Markten (FOM) en Microkredieten.

Onder de Groeifaciliteit is over de eerste twee kwartalen € 7,7 miljoen aan garanties verleend tegen € 10 miljoen over heel 2009. De verwachting is dat door de toetreding van nieuwe partijen met belangstelling voor grote garanties, de benutting in de tweede helft van 2010 verder zal aantrekken.

De minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

Bijlage 1 Benutting overige instrumenten, volumes in miljoenen euro, cumulatieve bedragen per jaar (m.u.v. EKV en FOM)

2009

Groeifaciliteit garanties

Microkredieten leningen plus garanties

EKV1

EKV

kortlopende

1-transactie polissen

FOM2

Innovatie

kredieten

Seed faciliteit, verleende financiering

2e kwartaal

6,5

6

7 500

18

75

8,4

3,3

3e kwartaal

8,2

9

7 400

40

75

21,5

4,5

4e kwartaal

10

11,8

8 500

17,6

75

38

9,5

2010

1e kwartaal

5

2,8

7 800

15,2

75

0,2

1,9

2e kwartaal

7,7

6,1

8 300

12,5

69

15,5

3,3

XNoot
1

EKV en kortlopende 1 transactiepolissen betreffen uitstaand obligo: de waarde van de EKV-portefeuille kan per maand grote verschillen vertonen.

XNoot
2

FOM is een revolverend fonds: er komen nieuwe financieringen bij en door aflossing/afwikkelingen gaan er weer (deel) financieringen af. Evenals bij EKV is hier sprake van uitstaand obligo.


XNoot
1

Fiatteringen zijn toezeggingen dat Agentschap NL akkoord gaat met het aangeboden voorstel.

XNoot
2

Cijfers bevatten dubbeltellingen (enkele miljoenen) van fiatteringen aan banken die concurrerende offertes hebben uitgebracht.

Naar boven