Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931362 nr. 8

31 362
Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)

nr. 8
BRIEF VAN HET LID VENDRIK

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage 25 september 2008

Hierbij deel ik u mede dat gelet op het vertrek van de heer Duyvendak uit de Kamer ik de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneem.

Vendrik