Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831362 nr. 5

31 362
Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)

nr. 5
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 5 juni 2008

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel o wordt als volgt gewijzigd:

a. De zinsnede «van de Wet milieubeheer» wordt vervangen door: van de Wet milieubeheer waarop ingevolge artikel 16.1, tweede lid, van die wet titel 16.2 van die wet van toepassing is.

b. De puntkomma aan het slot wordt vervangen door een punt.

2. Onderdeel p vervalt.

B

Artikel I, onderdeel B, komt te luiden:

B

Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt vervangen door: € 35,00.

3. Er worden drie leden toegevoegd, luidende:

2. Op verzoek van de belastingplichtige wordt de belasting in afwijking van artikel 42 en van het eerste lid geheven per eenheid brandstof, uitgedrukt in zowel energie-inhoud als CO2-emissie bij verbranding van de kolen. In dat geval zijn de in het derde lid genoemde tarieven van toepassing. Bij inwilliging van het verzoek geldt zulks tot wederopzegging door belanghebbende doch ten minste voor vijf jaren. Een hernieuwd verzoek kan pas vijf jaren na die wederopzegging worden ingewilligd.

3. De in het tweede lid bedoelde tarieven bedragen € 0,5990 per gigajoule en € 7,4093 per 1000 kilogram CO2.

4. Bij op voordracht van Onze Minister vast te stellen algemene maatregel van bestuur worden voorwaarden en beperkingen gesteld waaronder de regeling, bedoeld in het tweede lid, wordt toegepast.

C

In artikel I, onderdeel C, punt 2, wordt artikel 44, derde lid, als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «Indien de installatie, bedoeld in het tweede lid, een broeikasgasinstallatie betreft waarop titel 16.2 van de Wet milieubeheer van toepassing is» wordt vervangen door: In gevallen waarin ingevolge artikel 16.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer titel 16.2 van die wet van toepassing is.

2. De zinsnede «in het betrokken kalenderjaar» wordt vervangen door: per kalenderjaar.

D

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

E. In artikel 91, eerste lid, wordt «30, eerste lid» vervangen door: 30, eerste lid, 43, tweede lid.

E

Artikel II wordt vervangen door twee artikelen, luidende:

ARTIKEL II

1. Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bereidt de vaststelling van de gemiddelde marktprijs van een broeikasgasemissierecht als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer in het kalenderjaar 2011 voor 1 juli 2012 voor.

2. De in het eerste lid bedoelde vaststelling wordt gebaseerd op representatieve gegevens omtrent de in dat lid bedoelde marktprijs. Bij regeling van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer worden nadere regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop de vaststelling plaatsvindt.

3. De vaststelling geschiedt bij koninklijk besluit.

ARTIKEL III

1. Artikel I van deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2013 indien blijkens het in artikel II, derde lid, bedoelde koninklijk besluit de gemiddelde marktprijs van een broeikasgasemissierecht als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer in 2011 lager was dan € 50.

2. Artikel I van deze wet vervalt indien blijkens het in artikel II, derde lid, bedoelde koninklijk besluit de gemiddelde marktprijs van een broeikasgasemissierecht als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer in 2011 gelijk was aan, of hoger was dan € 50.

3. Artikel II van deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Toelichting

De onderdelen A en C bevatten enkele wetstechnische aanpassingen waarvan de achtergrond is toegelicht in de reactie van de indiener.

De in de onderdelen B, D en E opgenomen wijzigingen vloeien voort uit het advies van de Raad van State. Ik verwijs naar mijn reactie op dat advies.

Duyvendak