Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031362 nr. 10

31 362 Voorstel van wet van het lid Vendrik tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)

Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 20 mei 2010

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel A wordt «drie onderdelen» vervangen door: twee onderdelen.

2. In onderdeel C, onder 2, wordt in artikel 44, derde lid, «vrijstellling» vervangen door «vrijstelling».

B

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «met ingang van 1 januari 2013» vervangen door: op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

2. In het tweede lid wordt na «Artikel I van deze wet vervalt» een zinsnede ingevoegd, luidende: op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Toelichting

Met deze nota van wijziging worden enkele redactionele verbeteringen aangebracht. Tevens wordt artikel III (de inwerkingtredingsbepaling) gewijzigd door het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I bij koninklijk besluit vast te stellen. De beoogde datum van inwerkingtreding van artikel I is nog steeds 1 januari 2013, maar er is voor gekozen in het wetsvoorstel geen concrete datum van inwerkingtreding meer te noemen om zo nodig rekening te kunnen houden met de uitkomsten van de toetsing van het wetsvoorstel door de Europese Commissie.

Vendrik