31 354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid)

Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Ter Griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 20 december 2011.

De voordracht voor de vast te stellen Algemene Maatregel van Bestuur kan, conform de door de minister aangegeven datum, niet eerder worden gedaan dan 4 februari 2012.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2011

Hierbij bied ik u een afschrift aan van het ontwerp van het Besluit.1 Markt en Overheid. Hiermee geef ik gevolg aan mijn toezegging tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van de Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid, Kamerstuk 31 354) (Handelingen I 2010/11, item 7, blz. 68) om dit ontwerpbesluit tijdig bij u voor te hangen.

Het ontwerpbesluit strekt ertoe nadere regels te stellen ter afbakening van het begrip overheidsbedrijf en ter concretisering van de verplichting inzake integrale kostendoorberekening en het bevoordelingsverbod aangaande overheidsbedrijven. In dit ontwerpbesluit zijn de reacties verwerkt die tijdens een consultatie over dit besluit naar voren zijn gekomen van de zijde van onder meer decentrale overheden.

Hierbij stel ik u in de gelegenheid uiterlijk 3 februari 2012 uw eventuele opmerkingen kenbaar te maken. Na het voorleggen van het ontwerpbesluit aan de Tweede en de Eerste Kamer zal de behandeling van het ontwerpbesluit in de Ministerraad plaatsvinden waarna het voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het besluit en van de wet inzake aanpassing van de Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid met ingang van 1 juli 2012.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven