31 335
EU-trendrapport 2008

nr. 11
MOTIE VAN HET LID LUIJBEN

Voorgesteld 2 juli 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Europese Rekenkamer voor het dertiende jaar op rij geen goedkeurende verklaring heeft afgegeven voor de EU-bestedingen van het afgelopen jaar;

constaterende, dat de onderhandelingen over de meerjarenperspectieven voor de periode na 2013 Nederland de kans geven om over zijn financiële verplichtingen ten aanzien van de EU te heronderhandelen;

van mening, dat een gebrek aan verantwoording van de besteding van EU-middelen het draagvlak voor financiële solidariteit tussen de EU-lidstaten verder ondermijnt;

verzoekt de regering in de onderhandelingen over toekomstige financiële perspectieven met alle mogelijke middelen een koppeling tussen de besteding van middelen en de verantwoording erover tot stand te brengen, zodat lidstaten geen middelen aan de EU ter beschikking hoeven te stellen zolang er geen zicht is op een degelijke verantwoording over de besteding ervan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Luijben

Naar boven