Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731322 nr. 329

31 322 Kinderopvang

Nr. 329 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Ontvangen ter Griffie op 10 maart 2017.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 10 april 2017.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 11 april 2017.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 maart 2017

Hierbij bied ik uw Kamer het ontwerpbesluit1 tot het stellen van eisen aan de kwaliteit van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk (Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) aan in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 3.11 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen). Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning voor het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers is overgelegd. Op basis van aanwijzing 43a van de Aanwijzingen voor de regelgeving dient ten minste drie vierde deel van de termijn van vier weken buiten een reces van de kamers te vallen. Voor onderhavig ontwerpbesluit betekent dit dat de voorhangprocedure loopt van 10 maart 2017 tot en met 10 april 2017.

Met dit ontwerpbesluit wordt uitwerking gegeven aan het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang (Kamerstuk 34 597) en de afspraken die zijn gemaakt over de aanpassing van de kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Kamerstuk 31 322, nr. 303). Tevens worden de kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk volledig gelijkgeschakeld. Het ontwerpbesluit heeft tot doel om de kwaliteit in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk te verbeteren en de regeldruk te verminderen.

In het kader van de behandeling van het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang zijn twee moties aangenomen welke direct raken aan de uitwerking van de kwaliteitseisen in onderhavig ontwerpbesluit. Het betreft de motie van het lid Van 't Wout c.s. over het uitvoeren van een bedrijfseffectentoets (Kamerstuk 34 596, nr. 13) en de motie van de leden Yücel en Ulenbelt over het vierogenprincipe als verplicht onderdeel van het veiligheidsplan (Kamerstuk 34 596, nr. 10). In de nota van toelichting2 bij onderhavig ontwerpbesluit is invulling gegeven aan eerstgenoemde motie door uitgebreid stil te staan bij de gevolgen van de aanpassingen in de kwaliteitseisen voor de kosten van organisaties. Over de verwachte financiële consequenties voor ouders heb ik uw Kamer reeds eerder per brief (Kamerstuk 31 322, nr. 303) geïnformeerd. In de nog voor te bereiden wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de te nemen maatregelen voor het jaar 2018 zal ik hier uitgebreider op ingaan. Laatstgenoemd conceptbesluit zal te zijner tijd eveneens in voorhang aan uw Kamer worden voorgelegd. Aan de motie van de leden Yücel en Ulenbelt is invulling gegeven door het vierogenprincipe in onderhavig ontwerpbesluit als verplicht onderdeel van het veiligheids- en gezondheidsbeleid op te nemen.

Voor de volledigheid wordt er op gewezen dat een deel van de kwaliteitseisen nog verdere uitwerking in een ministeriële regeling vergt. Het betreft onder andere de opleidingseisen voor beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerkers. De uitwerking van de betreffende ministeriële regeling zal in nauwe samenwerking met de betrokken sectorpartijen plaatsvinden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl