31 322 Kinderopvang

Nr. 326 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 februari 2017

In mijn brief van 12 december jl.1 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de achtergrond van de door Pricewaterhouse Coopers (PwC) gekozen structuur voor het onderzoek naar de stand van zaken van de aanbevelingen van de Commissie Gunning. Tevens heb ik u bericht gevolg te geven aan de behoefte om inzicht te krijgen in wat er precies is gedaan met alle 78 aanbevelingen van de Commissie Gunning. Bij deze bied ik u de rapportage aan die PwC in aanvulling op het eerder uitgebrachte evaluatierapport heeft opgesteld2.

PwC geeft in bijgaande rapportage per aanbeveling weer in welke mate de aanbeveling die destijds is gedaan is opgevolgd en welk effect de opvolging heeft gehad. Het betreft een eigen afweging van PwC op basis van het reeds beschikbare onderzoeksmateriaal met aanvullend verkregen informatie. Uit de rapportage blijkt dat bijna alle aanbevelingen in meerdere of mindere mate zijn opgevolgd.

Deze aanvullende rapportage bevestigt mijn eerdere constatering dat de betrokken partijen de aanbevelingen serieus hebben opgepakt en actie hebben ondernomen. Deze inspanningen hebben geleid tot verbetering van de veiligheid en kwaliteit in de kinderopvang. Tegelijkertijd onderstreept ook deze rapportage dat er nog veel winst te behalen valt, dat er nog belangrijke verbeterpunten zijn. In mijn brief van 1 december jl.3 heb ik u geïnformeerd over de stappen die ik samen met de sector en ketenpartners ga zetten om een verdere impuls te geven aan de kwaliteit en veiligheid in de kinderopvang. In het voorjaar van 2018 zal uw Kamer worden geïnformeerd over de stand van zaken van de voorgenomen maatregelen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Kamerstuk 31 322, nr. 319

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Kamerstuk 31 322, nr. 318

Naar boven