31 322 Kinderopvang

Nr. 324 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 januari 2017

De motie van het lid Voortman c.s.1 verzoekt de regering om een overzicht van de indicatoren uit het landelijk model risicoprofiel inclusief een onderbouwing per indicator waarom het daarbij wel of niet gaat over in de praktijk geconstateerde feiten, en deze analyse uiterlijk 1 januari 2017 aan de Kamer te sturen. Met deze brief geef ik invulling aan deze motie.

In de bijlagen bij deze brief vindt u een door GGD GHOR Nederland uitgevoerde analyse van de mate waarin de indicatoren uit het landelijk model risicoprofiel betrekking hebben op in de praktijk geconstateerde feiten (Bijlage 1)2. Voor de volledigheid heb ik ook de factsheet risicoprofiel toezicht kinderopvang bijgevoegd (bijlage 2)3. In deze factsheet geeft de GGD aan wat een risicoprofiel is.

De analyse van GGD GHOR Nederland laat zien dat de indicatoren uit het risicomodel betrekking hebben op in de praktijk geconstateerde feiten en/of informatie. De toezichthouder gebruikt het risicomodel om de in de praktijk geconstateerde feiten en informatie te vertalen naar een inschatting van de benodigde inzet voor de komende jaar door middel van een risicoprofiel.

Hoewel het risicomodel gebaseerd is op in de praktijk geconstateerd feiten geeft het risicoprofiel geen actueel beeld of oordeel van de kwaliteit ter plekke. Dit laatste kunnen ouders vinden in het (openbare) inspectierapport. Dit is de boodschap die ik geprobeerd heb over te brengen in de discussies met uw Kamer over dit onderwerp en om deze reden ben ik tegen het verplicht openbaar maken van risicoprofielen. Overigens zijn er verschillende gemeenten die er zelf voor kiezen om de risicoprofielen wel openbaar te maken, zoals de gemeente Amsterdam.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Kamerstuk 31 322, nr. 314

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven