31 322 Kinderopvang

Nr. 175 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 maart 2012

Tijdens het AO van 8 maart 2012 heb ik ten behoeve van verschillende onderwerpen op het terrein van de kinderopvang cijfers genoemd. Uw Kamer heeft mij verzocht deze ook op papier te zetten.

Cijfers gebruik kinderopvang; de vraagkant

Het aantal kinderen met kinderopvangtoeslag is gestegen met 3,5% in 2011 ten opzichte van 2010.

Tabel 1: aantal kinderen met kinderopvangtoeslag en procentuele groei (x 1 000)

Aantal kinderen

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Totaal aantal kinderen

375

413

587

733

802

822

851

Mutatie in %

 

10,1%

42,1%

24,9%

9,4%

2,5%

3,5%

               

Dagopvang (0–4 jarigen)

224

234

293

320

343

373

382

Mutatie (in %)

5%

25%

9%

7%

9%

2%

Buitenschoolse opvang (4 – 12 jarigen)

121

133

188

242

276

315

343

Mutatie (in %)

10%

41%

29%

14%

14%

9%

Gastouderopvang (0 – 12 jarigen)

30

46

106

171

183

134

126

Mutatie (in %)

53%

130%

61%

7%

-27%

-6%

Bron: Uitvoeringscijfers Belastingdienst/Toeslagen, bewerking SZW

Cijfers arbeidsparticipatie

De arbeidsparticipatie van moeders is in 2011 eveneens gestegen.

Tabel 2: netto arbeidsparticipatie vrouwen

Netto arbeidsparticipatie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Verschil «10-«11

Vrouwen 15–65

53,5%

55,2%

57,3%

59,2%

59,7%

59,7%

60,2%

0,5%

Vrouwen 25–35

73%

75,4%

77,1%

79,2%

79,1%

79,2%

78,4%

-0,8%

Vrouwen 35–45

65,6%

67,9%

71%

73,2%

74,4%

74,3%

74%

-0,3%

Moeders (lid van ouderpaar)

59,6%

62,3%

65,6%

68%

69,1%

69,7%

70,5%

0,8%

Alleenstaande moeder

54,6%

57%

59,6%

63,3%

63,3%

63,8%

64,6%

0,8%

Moeders met jonge kinderen (0–12 jaar)

60,4%

63,3%

66,2%

69,4%

70,4%

70,6%

71,1%

0,5%

Bron: statline, CBS

Cijfers over aanbod kinderopvang

Met de invoering van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen is het mogelijk om de ontwikkeling in het aantal vestigingen te volgen. Blijkens de cijfers over de periode van januari 2011 tot maart 2012 is het aantal vestigingen dat haar deuren opent hoger dan het aantal sluitingen.

Tabel 3: ontwikkeling aantal vestigingen kinderopvang
 

03-01-11

04-04-11

04-07-11

03-10-11

02-01-12

05-03-12

Kinderdagverblijf

5 205

5 410

5 514

5 730

5 862

5 943

Buitenschoolse opvang

6 188

6 330

6 430

6 637

6 735

6 747

Gastouders

49 856

50 732

50 711

50 391

48 887

47 489

Bron: Duo rapportage Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Cijfers uurprijs kinderopvang in relatie tot de maximum vergoede uurprijs

In 2011 betaalden ouders met kinderen in de dagopvang gemiddeld 0,8% minder dan de maximum uurprijs. Ouders met kinderen in de buitenschoolse opvang betaalden gemiddeld 4,0% meer dan de maximum uurprijs. Voor gedetailleerde informatie over de gemiddelde uurprijs, verwijs ik naar de brief van 7 december 2011 aan de Kamer over de uurprijzen kinderopvang (Kamerstukken II, 2011–2012, 31 322, nr. 162).

Cijfers ontwikkelingen in 2012

Wat er in 2012 gebeurt op het gebied van de arbeidsparticipatie van vrouwen en het gebruik van kinderopvang, zal ik monitoren aan de hand van de participatiecijfers van het CBS en op basis van de uitvoeringsgegevens van de Belastingdienst/Toeslagen. In mei verwacht ik te beschikken over cijfers die een representatief beeld geven over het eerste kwartaal 2012. Ik zal de Kamer hier vervolgens over informeren.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp

Naar boven