Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731311 nr. 186

31 311 Zelfstandig ondernemerschap

Nr. 186 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2017

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën, het evaluatierapport «fiscale ondernemersregelingen»1. Met het rapport wordt tevens uitvoering gegeven aan de motie Ortega-Martijn c.s.2

Vanwege de demissionaire staat van het kabinet is afgezien van een inhoudelijke reactie op het rapport.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Kamerstuk 31 780, nr. 34.