31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 34
MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN C.S.

Voorgesteld 16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het starten van een eigen bedrijf een mogelijkheid biedt voor Wajong’ers om aan een uitkeringssituatie te ontkomen;

overwegende, dat de zelfstandigenaftrek een fiscale opstap is richting het zelfstandig ondernemerschap;

overwegende, dat het urencriterium reeds is verlaagd naar 800 uur;

constaterende, dat Wajong’ers – vanwege hun beperking – niet altijd aan het urencriterium in de zelfstandigenaftrek kunnen voldoen;

van mening, dat dit de mogelijkheden van Wajong’ers om zelfstandig ondernemer te worden, beperkt;

verzoekt de regering te onderzoeken of en, zo ja, welke mogelijkheden er zijn om de criteria voor de zelfstandigenaftrek voor Wajong’ers te verruimen, mede tegen de achtergrond van de door het Kabinet reeds getroffen maatregelen met betrekking tot het urencriterium en de eerder gedane toezegging om de doelmatigheid hiervan te bekijken, en de Kamer hierover zo mogelijk eerder dan, zoals nu voorzien, in 2011 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn

Spelman

Van Hijum

Koşer Kaya

Naar boven