Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631311 nr. 153

31 311 Zelfstandig ondernemerschap

Nr. 153 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 september 2015

Zoals toegezegd in mijn brief van 19 juni 2015 (Kamerstuk 31 311, nr. 150) informeer ik uw Kamer over de voortgang in het proces naar versterking van zelfregulering in de franchisesector. Op 16 juni jl. is het concept van de Nederlandse Franchise Code (NFC), dat op mijn verzoek is opgesteld door een schrijfcommissie van franchisegevers en franchisenemers, ter consultatie aangeboden aan de sector.

Uitkomst consultatie NFC

Er zijn relatief veel reacties op het concept van de NFC ontvangen, variërend van korte steunbetuigingen tot zeer uitvoerige en gedetailleerde commentaren. Van de 160 inspraakreacties waren er ongeveer evenveel lovend als sterk kritisch. Verder is er in de media, zowel landelijk als branchespecifiek, aandacht aan het concept van de code gegeven.

Aanvankelijk werd door de schrijfcommissie verwacht het proces begin september te kunnen afronden. Door het aantal en de omvang van de reacties is dit niet haalbaar gebleken. Om recht te doen aan de discussie heeft de schrijfcommissie besloten meer tijd te nemen voor het gesprek met de sector. Zo heeft zij op 3 september jl. een «franchise debat» over de code georganiseerd. Tijdens dit evenement heb ik de sector opgeroepen om op basis van overleg en vertrouwen versneld stappen naar zelfregulering te zetten.

Bij deze gelegenheid heeft de schrijfcommissie aanvullende input verzameld die richting geeft aan de inhoud en het proces van verwerking van de commentaren. Zo bleek de normstelling in de conceptcode als te rigide ervaren te worden, waardoor toepassing van de code voor bepaalde franchiseketens bemoeilijkt zou worden. Ook waren er in delen van de franchisesector zorgen over een voldoende mate van inhoudelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van de code.

De schrijfcommissie heeft aangegeven de ontvangen commentaren over inhoud en proces te zullen gebruiken in het verdere proces.

Vervolg

Mede op mijn verzoek verwerkt de schrijfcommissie momenteel de vele inspraakreacties. De commissie zal de sector nadrukkelijker betrekken in het proces naar voltooiing van de NFC. Zo worden de denktanks (die de leden van de schrijfcommissie van beide zijden inhoudelijk ondersteunen) uitgebreid.

De commissie verwacht het proces nog dit jaar te voltooien. Dit proces is tot zover vanuit het Ministerie van EZ gefaciliteerd en zal waar nodig worden geïntensiveerd.

Indien het de sector niet lukt om samen tot een gezamenlijke gedragscode te komen is wetgeving een serieuze mogelijkheid. Het heeft echter vooralsnog mijn voorkeur om de samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer in goede banen te (laten) leiden door in onderling overleg vastgestelde spelregels en een sectorspecifieke geschillenregeling. Zelfregulering werkt sneller dan wetgeving, speelt makkelijker in op nieuwe trends, voorkomt dat partijen tijdens de (langdurige) weg naar de rechter verder gebrouilleerd raken en het beperkt de kosten van procedures.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp