Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431311 nr. 102

31 311 Zelfstandig ondernemerschap

Nr. 102 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 oktober 2013

Op 6 juni 2013 heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken van de actie die ik, samen met de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, heb ingezet ten behoeve van een aantal zelfstandigen met een registratie in het Justitieel Documentatiesysteem (JDS). 1 De actie was erop gericht de verwerking van de op deze personen betrekking hebbende justitiële gegevens in JDS te beëindigen.

Betrokkenen zijn vanuit de WW gestarte zelfstandigen van wie de terugvordering WW was herzien, maar die nog altijd met hun registratie in het JDS werden geconfronteerd. De herziening van de terugvordering gebeurde op advies van de heer Vreeman in het kader van de herzieningsoperatie of in de bezwaarfase op advies van de adviescommissie Asscher-Vonk. In de herziene beslissing werd in deze zaken het benadelingsbedrag vastgesteld op een bedrag onder € 6.000, de grens waarboven destijds aangifte bij het Openbaar Ministerie (OM) moest worden gedaan. Aangifte bij het OM en eventueel vervolging hadden, evenals de daaruit voortvloeiende registratie in JDS, derhalve niet moeten plaatsvinden.

Ik ben verheugd u te kunnen melden dat de gegevens van diegenen die een verzoek tot beëindiging van de verwerking van gegevens in JDS bij de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie hebben ingediend, uit JDS zijn verwijderd. Staatssecretaris Teeven heeft hiertoe besloten. Betrokkenen zijn hierover schriftelijk geïnformeerd. Het gaat hierbij om de gegevens van 72 personen. Zoals ik in mijn brief van 6 juni 2013 heb vermeld, hebben uiteindelijk twee personen om hen moverende redenen, ondanks herhaald verzoek, geen aanvraag tot verwijdering van gegevens ingediend.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Kamerstuk 31 311, nr. 100.