Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331311 nr. 100

31 311 Zelfstandig ondernemerschap

Nr. 100 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2013

Tijdens het algemeen overleg (AO) over SUWI-onderwerpen op 14 februari 2013 (Kamerstuk 26 448, nr. 489) heb ik gemeld op welke wijze genoegdoening kan worden geboden aan vanuit de WW gestarte zelfstandigen, van wie de terugvordering WW is herzien, maar die nog steeds met een strafblad worden geconfronteerd. Na advies van de heer Vreeman of de adviescommissie Asscher-Vonk heeft UWV in een aantal gevallen het benadelingsbedrag alsnog vastgesteld op een bedrag onder € 6000, de grens waarboven destijds aangifte bij het Openbaar Ministerie (OM) moest worden gedaan. Aangifte bij het Openbaar Ministerie (OM) en vervolging hadden derhalve niet moeten plaatsvinden.

Op 15 mei 2013 heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid mij gevraagd naar de vorderingen op dit dossier.

In het AO van 14 februari 2013 heb ik een drietal acties aangekondigd, die vervolgens in samenspraak met staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie (V&J) in gang zijn gezet. Het gaat hierbij om:

  • 1. Het afschermen van gegevens van betrokkenen in het Justitieel Documentatiesysteem (JDS);

  • 2. Het uitkeren van een financiële schadevergoeding aan betrokkenen die door de strafrechter zijn veroordeeld of die een schikking hebben getroffen met het OM;

  • 3. Het indienen van een verzoek om gratie voor betrokkenen die door de strafrechter zijn veroordeeld.

De stand van zaken op de verschillende onderdelen is als volgt:

Ad 1 Afscherming gegevens in JDS

Staatssecretaris Teeven heeft zijn medewerking toegezegd aan het verzoek tot beëindiging van de verwerking van gegevens van betrokkenen in het JDS.1 Ik ben verheugd te kunnen melden dat het om beëindiging van de verwerking van gegevens gaat in plaats van afscherming. De facto betekent dit dat de gegevens worden verwijderd en er geen sprake meer is van registratie.

Op grond van artikel 26 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens kunnen betrokkenen een verzoek tot beëindiging van de verwerking van gegevens in het JDS indienen bij de minister van V&J (i.c. de staatssecretaris van V&J). UWV heeft dit verzoek van 712 van de 73 betrokkenen gebundeld en voorzien van een schriftelijke toelichting op 27 mei 2013 bij de staatssecretaris van V&J ingediend. Twee personen hebben aangegeven een dergelijk verzoek niet te willen indienen. De verwachting is dat verwijdering van de gegevens uit JDS binnen enkele weken is gerealiseerd.

Ad 2 Financiële schadeloosstelling

UWV heeft mensen die door de strafrechter zijn veroordeeld of die een schikking hebben getroffen met het OM een voorstel voor financiële schadeloosstelling gedaan. Betrokkenen hebben dit aanbod in alle gevallen, in totaal zijn dat er 10, geaccepteerd. De vergoedingen zijn inmiddels door UWV uitgekeerd.

Ad 3 Gratie

In voornoemd AO heb ik u mijn voornemen tot het indienen van gratie gemeld. Ik heb u daarbij gewezen op het feit dat bij gratieverzoeken het advies van de rechterlijke macht en het OM moet worden ingewonnen. Bij een negatief advies wordt het gratieverzoek afgewezen. Dit betekent dat de afloop van een gratieverzoek voor betrokkenen onzeker is. Ik heb u tevens gemeld dat de mensen die een gratieverzoek zouden kunnen indienen hun taakstraf reeds hebben ondergaan, of dat de hen opgelegde proeftijd is verstreken. Met het instrument van gratie kunnen straffen worden kwijtgescholden, verminderd of veranderd. Het is niet bedoeld en ook niet geschikt om de veroordeling zelf aan te vechten. Dit betekent dat gratie voor betrokkenen louter van symbolische waarde kan zijn.

Deze wetenschap heeft alle vier3 de betrokkenen, na overleg met de door hen (voor rekening van UWV) ingeschakelde advocaat, doen besluiten af te zien van het indienen van een gratieverzoek. Zij menen dat ze daarvan geen materieel voordeel kunnen verwachten, immers ze hebben hun taakstraf reeds uitgevoerd, ofwel de proeftijd bij de hen opgelegde voorwaardelijke straf is reeds verstreken.

Indiening van gratieverzoeken is daarmee niet meer aan de orde.

Conclusie

Met de verwijdering van de registratie uit JDS van gegevens van personen zoals hierboven beschreven, behoren problemen die voortkomen uit deze registratie tot het verleden. Het is fijn dat we in nauw overleg met V&J aan deze onverkwikkelijke situatie een einde hebben kunnen maken.

Compensatie fiscale schade

Tot slot meld ik u de stand van zaken van de tijdens het AO van 22 november 2012 (Kamerstuk 31 311, nr. 95) toegezegde financiële compensatie aan personen die als gevolg van het fiscale regime financieel nadeel hebben ondervonden, nadat zij in het kader van de herzieningsoperatie van UWV in één keer een (groot) geldbedrag teruggestort hebben gekregen.

UWV heeft alle personen, die in het kader van de herzieningsoperatie voor vanuit de WW gestarte zelfstandigen van UWV een geldbedrag hebben terugontvangen, op 12 februari 2013 aangeschreven (zie tabel).

Totaal aantal aangeschreven personen

954

   

Totaal aantal reacties d.d. 29 mei 2013

53

– Reactie waarbij indienen schadeclaim is aangekondigd

30

– Reactie met schadeclaim

23

   

– Financiële compensatie door UWV uitgekeerd

13

– Nadere onderbouwing nodig

8

– Claim afgewezen1

2

Totaal

23

X Noot
1

Ingediende schadeclaim heeft geen betrekking op de herzieningsoperatie

Tot en met 29 mei 2013 heeft UWV 53 reacties gehad. In 30 gevallen betreft het een aankondiging dat een schadeclaim zal worden ingediend. In de overige 23 gevallen is daadwerkelijk een schadeclaim ingediend. Inmiddels heeft UWV in 13 van deze zaken een financiële compensatie verstrekt.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Het gaat om alle zaken waarvan na herziening het benadelingsbedrag is gedaald tot onder de destijds geldende aangiftegrens van € 6.000,-, ongeacht of er sprake is van sepot, vrijspraak of veroordeling. Het betreft 73 zaken.

X Noot
2

Onder deze 71 personen zijn er 3 die UWV mondeling hebben gemeld ook een verzoek tot beëindiging van de verwerking van gegevens in het JDS na te streven. Zodra de schriftelijke verklaring van elk van deze 3 personen door UWV is ontvangen, worden deze door UWV nagezonden.

X Noot
3

In het debat van 14 februari 2013 sprak ik abusievelijk van 3 personen.