31 293 Primair Onderwijs

Nr. 177 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 juni 2013

Tijdens de plenaire behandeling van het Wetsvoorstel onderwijstoezicht hebben de leden Van der Ham en Klaver een motie ingediend waarin is gevraagd om een nader onderzoek naar de tijdsbesteding van basisscholen (Kamerstuk 32 193, nr. 24). De Kamer is van oordeel dat moet worden voorkomen dat inspectietoezicht en regeringsbeleid ertoe leiden dat de nadruk eenzijdig komt te liggen op taal en rekenen en dat andere leergebieden daardoor in het gedrang komen. Ik bied u hierbij het rapport «Over de volle breedte. Stand van zaken met betrekking tot het onderwijsaanbod in het basisonderwijs.» aan1. Het rapport doet verslag van een representatief onderzoek onder ongeveer 400 basisscholen dat is uitgevoerd door de inspectie van het onderwijs. Ik ga ervan uit dat ik hiermee uitvoering heb gegeven aan uw motie.

De inspectie concludeert in haar rapport dat de tijd die basisscholen aan taal en rekenen besteden stabiel blijft en de tijd voor andere leergebieden niet verdringt, dat binnen de overige leergebieden enige verschuivingen optreden en dat van die andere leergebieden meer informatie over het niveau nodig is. De vrees van de Kamer dat andere taken in het gedrang komen door de nadruk op taal en rekenen, blijkt niet gegrond te zijn.

Verder wil ik naar aanleiding van het rapport van de inspectie twee observaties over het onderwijsaanbod in het basisonderwijs met u delen. In de eerste plaats is er sprake van ambities en maatregelen op verschillende leergebieden. Ik noem hierbij voorbeelden als burgerschap, cultuureducatie, wetenschap en techniek, bewegingsonderwijs en Engels. Het zijn allemaal lovenswaardige initiatieven, maar zij dienen ook in samenhang te worden bezien. In de tweede plaats zijn er ook signalen uit het basisonderwijs dat er sprake zou zijn van verschraling, overladenheid en onduidelijke verwachtingen van het onderwijsaanbod. Het rapport van de onderwijsinspectie laat bijvoorbeeld zien dat scholen keuzes maken die ten koste gaan van bepaalde leergebieden (zoals expressie, bewegingsonderwijs, aardrijkskunde en geschiedenis), maar ook dat we onvoldoende zicht hebben op het niveau van verschillende leergebieden. Beide observaties vragen naar mijn opvatting om bezinning over de wijze waarop het gehele onderwijsaanbod periodiek wordt geëvalueerd en besproken.

De komende maanden wil ik samen met het onderwijsveld (leraren, scholen, besturen en sectorraad) verkennen of, en hoe, we periodiek op het onderwijsaanbod van de basisscholen moeten reflecteren. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld of er behoefte is aan meer richting en samenhang, aan meer informatie over het niveau van andere leergebieden dan taal en rekenen en aan een periodieke evaluatie van en discussie over het onderwijsaanbod. SLO zorgt daarbij voor de nodige ondersteuning. Ik zal u aan het eind van het jaar op de hoogte stellen van mijn bevindingen en conclusies.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven