Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331289 nr. 154

31 289 Voortgezet Onderwijs

Nr. 154 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2013

Zoals ik gisteren in mijn brief aan uw Kamer aankondigde (Kamerstuk 31 289, nr. 152), zou vandaag door de Inspectie een besluit worden genomen over bekendmaking van de uitslagen van de examens in het eerste tijdvak. Met deze brief informeer ik u over de besluiten die genomen zijn. Daarbij ga ik in op de stand van zaken van het onderzoek tot op dit moment, en vervolgens op de conclusies die de Inspectie van het Onderwijs (Inspectie) hieraan verbindt.

Morgen uitslagen bekend

Uit de cijfermatige analyse van de Inspectie en het College voor Examens (CvE) blijkt niet dat er buiten Ibn Ghaldoun sprake is van collectieve fraude op regionaal of schoolniveau. Dit betekent, zoals ik in mijn brief van gisteren meldde, dat voor alle leerlingen morgen de uitslagen bekend kunnen worden gemaakt. Over circa twee weken kan dan de diploma-uitreiking plaatsvinden.

Ontwikkelingen strafrechtelijk onderzoek

Uit informatie van politie en OM weten we inmiddels wel dat er op het Ibn Ghaldoun meer examens zijn gestolen dan ik gisteren in mijn brief meldde. In de bijlage bij deze brief is een volledige lijst opgenomen van de examens waarvan op dit moment bekend is dat ze ontvreemd zijn.

Verder weten we uit informatie van politie en OM dat de gestolen examens zeer waarschijnlijk zijn verspreid of verkocht aan individuele leerlingen van andere scholen. We moeten er ook van uit gaan dat op individueel niveau er nog meer gevallen van voorkennis van examens aan het licht kunnen komen. Het OM zal vandaag nadere informatie bekend maken over de actuele stand van zaken.

Nader onderzoek

In de komende periode zal langs drie wegen nader onderzoek worden verricht. Ten eerste door de politie en het OM. Het strafrechtelijk onderzoek loopt gewoon door. Daarbij doet het NFI onderzoek naar de gegevensdragers waarmee opgaven zijn verspreid.

Ten tweede door de Inspectie. Alhoewel op schoolniveau en regionaal niveau geen significante afwijkingen zijn geconstateerd, zal de Inspectie op basis van de gegevens van alle scholen op individueel niveau onderzoeken of er mogelijke voorkennis is geweest.

Ten derde zullen alle schooldirecteuren door de Inspectie worden verzocht hun reguliere taak, namelijk het constateren en melden van onregelmatigheden bij de examens, te intensiveren door zelf ook voor alle leerlingen te bezien of er ongewone uitslagen zijn behaald.

De komende periode, zowel vóór de diplomering als daarna, zal er direct worden ingegrepen bij geconstateerde onregelmatigheden. Leerlingen die vóór het examen de opgaven in bezit hebben gehad, lopen ook (ver) na diplomering de kans alsnog gepakt te worden, met als consequentie dat het diploma alsnog ongeldig wordt verklaard.

Inkeerregeling

Leerlingen die vanwege de diefstal van examenopgaven op Ibn Ghaldoun en verspreiding van deze opgaven voorinzage hebben gehad in één of meer van deze examenopgaven, kunnen zich alsnog vrijwillig bij hun school melden, met de mogelijkheid om het examen alsnog op rechtmatige wijze af te ronden.

Zij dienen zich dan vóór vrijdag 14 juni 2013 18.00 uur te melden bij de directeur van hun school. De directeur wordt door de Inspectie verzocht hierbij als volgt te werk te gaan:

  • Hij gaat in een gesprek met de leerling na welk(e) examen(s) het betreft.

  • Hij verklaart het examen/de examens ongeldig.

  • Hij bepaalt dat diploma en cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen.

  • Hij meldt dit schriftelijk aan de Inspectie en aan de kandidaat, respectievelijk aan de wettelijke vertegenwoordigers.

  • Hij meldt schriftelijk aan de politie dat zich een kandidaat heeft gemeld die voorinzage heeft gehad in één of meer examenopgaven.

  • Hij gaat niet over tot uitsluiting van het examen maar stelt de leerling in de gelegenheid om in het tweede tijdvak het ongeldig verklaarde examen/de examens opnieuw af te leggen. Daarnaast behoudt de leerling het recht op een herkansing in het derde tijdvak.

Wie het examen met voorkennis heeft afgelegd en zich niet meldt, loopt groot risico definitief van het examen 2013 te worden uitgesloten en/of zijn of haar diploma later te verliezen en bijvoorbeeld niet toegelaten te worden tot een vervolgopleiding of daarvan te worden verwijderd. Bovendien kan de rechter in beeld komen indien sprake is van een strafbaar feit dat leidt tot vervolging. Dit kan nog jaren nadat de feiten zich hebben voorgedaan.

Ik adviseer de betrokken leerlingen met klem van de geboden gelegenheid gebruik te maken, maar merk hierbij op dat deze regeling losstaat van mogelijke rechtsvervolging indien sprake is van strafbare feiten.

Ik vertrouw erop u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Bijlage

Op dit moment is bekend dat de volgende examens bij Ibn Ghaldoun zijn gestolen:

vwo

havo

vmbo

Nederlands

Nederlands

Engels

Engels

Engels

Economie

Wiskunde A

Wiskunde A

 

Wiskunde B

Aardrijkskunde

 

Natuurkunde

Geschiedenis

 

Scheikunde

Maatschappijwetenschappen

 

Biologie

Frans

 

Geschiedenis

Arabisch

 

Aardrijkskunde

Economie

 

Arabisch

Natuurkunde