Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331289 nr. 152

31 289 Voortgezet Onderwijs

Nr. 152 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juni 2013

Uw Kamer heeft mij naar aanleiding van het vragenuurtje van zojuist (Handelingen II 2012/13, nr. 93 mondelinge vragen van het lid Beertema aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat ook het examen Engels gestolen is op een islamitische school) verzocht de vragen die u daarin gesteld hebt rond de diefstal van de examens per brief te beantwoorden. Graag voldoe ik aan dat verzoek.

Voordat ik dat doe wil ik benadrukken dat ik de diefstal van de examens, en de onzekerheid die dit voor de leerlingen oplevert, zeer betreur. Daarbij zijn de acties van de Inspectie van het Onderwijs (hierna: Inspectie), het College voor Examens (hierna: CvE) en die van mij erop gericht het geschonden vertrouwen in het examen zo veel en zo snel mogelijk te herstellen. Leerlingen en ouders moeten er van uit kunnen blijven gaan dat het diploma, dat na vaak hard werken gehaald is, ook wat voorstelt in de maatschappij. En dat het behalen van het diploma een prestatie is, en gevierd mag worden.

Onderstaand ga ik eerst in op de feiten die ik zojuist met uw Kamer heb gedeeld. Daarna bespreek ik de maatregelen die genomen worden tot herstel van het vertrouwen. Tot slot ga ik in op de situatie op het Ibn Ghaldoun zelf.

Feiten

De feiten zijn als volgt. Het gaat om veertien gestolen examens (dat is exclusief het eerder gestolen examen Frans vwo): negen op de havo, vier op het vwo en één op het vmbo, allen van het eerste tijdvak. Dit is één meer dan ik uw Kamer mondeling meldde; het Openbaar Ministerie heeft vanmiddag na het vragenuurtje bekend gemaakt dat er helaas nog een vak aan deze lijst moest worden toegevoegd. Het gaat om de volgende examens:

 • 1. vmbo gl en tl Economie

 • 2. havo Aardrijkskunde

 • 3. havo Arabisch

 • 4. havo Frans

 • 5. havo Geschiedenis

 • 6. havo Engels

 • 7. havo Maatschappijwetenschappen

 • 8. havo Wiskunde

 • 9. havo Nederlands

 • 10. havo Natuurkunde

 • 11. vwo management en organisatie

 • 12. vwo Biologie

 • 13. vwo Scheikunde

 • 14. vwo Wiskunde A

Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang. Veel feiten zijn al boven tafel, maar nog niet alle cijfers zijn geanalyseerd: met name waar het gaat om de mogelijke verspreiding van de examens kan het onderzoek pas morgen worden afgerond. Om de grootst mogelijke mate van zekerheid te krijgen, worden de analyses van de Inspectie zorgvuldig afgerond. Op dit moment is er echter geen aanleiding om te veronderstellen dat deze gestolen examens breed zijn verspreid.

Besluiten

De Inspectie heeft bij het Ibn Ghaldoun het besluit genomen dat alle gestolen examens opnieuw moeten worden afgenomen bij alle kandidaten die dit examen hebben afgelegd. Dit heeft de Inspectie de rector vanmiddag om 14.00 uur medegedeeld. Het examenwerk zal daartoe ongeldig worden verklaard door de Inspectie. Ik sta volledig achter dit besluit en ik begreep van de Inspectie dat ook de directeur van de school zich hierin kan vinden. Wel wil ik opmerken dat ik het buitengewoon vervelend vind voor de goedwillende leerlingen op deze school. Ook voor deze groep is het belangrijk dat ze de kans krijgen een diploma te halen waarvan de waarde staat als een huis. De betrouwbaarheid van de totale examenuitslag is echter dermate aangetast dat er geen ander besluit mogelijk is.

Dit betekent voor de leerlingen van Ibn Ghaldoun die deze vakken hebben gevolgd dat zij opnieuw examen moeten doen in deze vakken. Alle leerlingen moeten het examen over doen in het tweede tijdvak. Dit tijdvak loopt van 19 juni tot en met 21 juni, met een herkansing in het derde tijdvak, dat in augustus plaatsvindt. Het CvE neemt de organisatie van deze herkansingen voor haar rekening.

Voor de overige vakken, dus voor de vakken die niet gestolen zijn, is geen aanwijzing voor onregelmatigheden. Dit betekent dat daar een uitslag gegeven kan worden en dat voor deze leerlingen de normale procedure geldt: indien hun cijfers goed genoeg zijn, behalen zij gewoon hun diploma.

Ik kan me voorstellen dat dit met name voor ouders en leerlingen van Ibn Ghaldoun veel vragen oproept. Daarom wordt er voor hen vanavond een besloten bijeenkomst georganiseerd in Rotterdam.

Daarnaast heeft de Inspectie opdracht gegeven om de uitslag van het vak economie vmbo gl/tl uit te stellen. Morgen aan het einde van de middag wordt door CvE gepubliceerd wanneer de N-term voor alle vakken, dus inclusief het vak economie vmbo gl/tl, bekend wordt gemaakt. Zoals hierboven aangegeven, streeft de Inspectie naar zo groot mogelijke duidelijkheid en heeft daar meer tijd voor nodig. Ik snap dat het voor jongens en meisjes van het vmbo tl/gl die economie in hun pakket hebben vervelend is dat ze nog een dag langer in spanning moeten zitten, maar zorgvuldigheid staat voorop. Voor de helderheid: vmbo tl/gl leerlingen die geen economie in hun pakket hebben, krijgen morgen wél de uitslag.

Dit betekent voor de leerlingen kort samengevat dat:

 • Leerlingen van het vmbo gl/tl die géén economie in hun pakket hebben morgen binnen de normale termijnen horen of ze geslaagd zijn;

 • Alle andere leerlingen morgenmiddag horen of de uitslag donderdag bepaald kan worden;

 • Als er morgen geen verdere bijzonderheden aan het licht komen betekent dit dat op donderdag alle uitslagen bekend zullen zijn. Voor vmbo gl/tl leerlingen met economie is dit dus een dag later dan normaal, voor havo en vwo leerlingen is dit binnen de normale termijn.

Ibn Ghaldoun: hoe verder met de school?

Wat betekent dit voor Ibn Ghaldoun? Er kunnen grote vraagtekens gezet worden bij de kwaliteit van de interne organisatie op deze school. Ik maak mij daar zorgen over. Op dit moment wordt door de Inspectie en het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan bij Ibn Ghaldoun naar de onregelmatigheden bij de examens. Tevens zal de Inspectie een onderzoek uitvoeren naar het bestuurlijk handelen.

Het onderzoek zal zich richten op mogelijk laakbaar of onzorgvuldig handelen en op het functioneren van de organisatie, en ik heb u aangegeven dat ik, als daar aanleiding toe is, zal handelen binnen de mogelijkheden die ik heb. Ik loop daar echter nu niet op vooruit.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker