31 289 Voortgezet Onderwijs

Nr. 108 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 november 2011

U hebt mij bij brief van 6 oktober jl. verzocht om u vóór de begrotingsbehandeling van OCW (eind november 2011) mijn beleidsreactie te zenden inzake het advies van de Onderwijsraad over «de vermindering van het aantal profielen in de bovenbouw havo en vwo».

Bij mijn besluitvorming zal eerdergenoemd Onderwijsraadsadvies meewegen en in vervolg op dit advies vindt er nog nader onderzoek plaats. In december en januari zal met de betrokken partijen over de voorgenomen maatregelen worden gesproken. Hierbij is vanzelfsprekend verbetering van de prestaties uitgangspunt, door meer focus en ruimte te bieden. Ik onderschrijf daarbij het grote belang dat de Onderwijsraad toekent aan de kernvakken in de bovenbouw van havo/vwo en de zorg van de Raad over de terugloop van de aandacht voor wiskunde.

Verder ben ik momenteel in overleg met de VO-raad over een Bestuursakkoord op basis van mijn Actieplan Beter Presteren.

Het is gezien het bovenstaande niet mogelijk u een afgewogen beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad toe te zenden vóór de begrotingsbehandeling, een zorgvuldige besluitvorming vergt meer tijd. Ik vertrouw erop dat u hiervoor begrip hebt. Er is ook in het licht van de voorgenomen bezuiniging nog voldoende ruimte om een beslissing te nemen, deze bezuiniging is voorzien vanaf 2014/2015.

Vanzelfsprekend informeer ik u, zoals ik u eerder toezegde, vóór 1 maart 2012 over mijn standpunt inzake de profielen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Naar boven