Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931288 nr. 742

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 742 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 juni 2019

Hierbij bied ik u het antwoord aan op de vragen over het Advies van de adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek (Kamerstuk 31 288, nr. 741).

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft verzocht om de vragen waar nodig ter beantwoording door te geleiden naar de commissie Van Rijn. Een aantal vragen is reeds mondeling beantwoord door de commissie tijdens de technische briefing op woensdag 12 juni jl. Dit is in de beantwoording inzichtelijk gemaakt.

Tevens geef ik met de beantwoording van deze vragen uitvoering aan de motie-Tielen over een overzicht van de verdeling van alle OCW-rijksmiddelen.1 In de bijlage treft u een notitie met de gevraagde informatie aan2.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 39

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl