31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 648 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2018

Met deze brief bied ik u twee monitorrapporten aan met betrekking tot ontwikkelingen in het hoger onderwijs1.

In de eerste plaats de monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2017–2018. Zoals aangegeven in mijn brief van 15 juni jl.2 vind ik het belangrijk dit rapport in een breder perspectief te bezien. Ik zal uw Kamer daarom na het zomerreces en voor de begrotingsbehandeling een visiebrief toegankelijkheid en kansengelijkheid hoger onderwijs sturen. In deze visiebrief betrek ik bijgevoegd rapport.

In de tweede plaats ontvangt u hierbij ter informatie de in- en doorstroommonitor 2007–2018 van de Inspectie van het Onderwijs. De bevindingen hieruit zijn ook van belang voor de toegankelijkheid en kansengelijkheid hoger onderwijs.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 31 288, nr. 639

Naar boven