Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831288 nr. 642

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 642 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2018

Met deze brief bied ik u de tussenevaluatie van de nadere vooropleidingseisen mbo-hbo aan1. Zoals aangegeven in mijn brief van 15 juni jl.2 vind ik het belangrijk dit rapport in een breder perspectief te bezien. Ik zal uw Kamer daarom na het zomerreces en voor de begrotingsbehandeling een uitgebreide visiebrief toegankelijkheid en kansengelijkheid hoger onderwijs sturen. In deze visiebrief betrek ik bijgevoegd rapport. In deze visiebrief ga ik ook in op de motie van het lid Kuik c.s.3 die vraagt de mogelijkheid en wenselijkheid van individueel maatwerk te onderzoeken.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 31 288, nr. 639

X Noot
3

Kamerstuk 34 775 VIII, nr. 80