31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 250 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 december 2011

Separaat ontvangt de Kamer vandaag een brief over de kosten en baten van buitenlandse studenten. Dit in reactie op de desbetreffende motie van de leden Van der Ham en De Rouwe (Kamerstuk 31 288, nr. 236).

In haar brief van 16 december 2011 verzoekt de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mij om bij die bedoelde brief de uitwerking te betrekken van de motie-Lucas c.s. inzake internationale uitgaven (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 55).

Ik ben voornemens uitgebreid te reageren op de motie-Lucas en wel vóór de Voorjaarsnota 2012, zoals ook in de betreffende motie wordt gevraagd. Het is mij op deze termijn echter niet mogelijk nu al dieper op die motie in te gaan.

In mijn hierboven genoemde brief over de kosten en baten van buitenlandse studenten kondig ik aan met een aanvullende beleidsnotitie ter zake te zullen komen in mei 2012. Ik ben graag bereid om in die aanvullende notitie de uitwerking van de motie-Lucas te betrekken.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra

Naar boven