Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131268 nr. 37

31 268 Jaarnota Integratiebeleid 2007–2011

Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 september 2010

In uw brief van 13 september 20101 doet u mij het verzoek om voor het Algemeen Overleg Aanpak risicojongeren d.d. 29 september 2010, geen acties te ondernemen met betrekking tot de aanpak door gemeenten van Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren en de inzet van de middelen van WWI. Onderstaand geef ik u mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mijn reactie. Tevens informeer ik uw Kamer op uw verzoek over de besteding van de Roma-gelden inzake de bestrijding van de ontduiking van de leerplicht door Roma-meisjes, zoals verzocht in de brief van 14 september 20102. Tot slot doe ik u de monitors Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders toekomen.3

Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren

De toedeling van de middelen aan de gemeenten voor de periode 2010–2012 is vastgelegd in de Septembercirculaire Gemeentefonds 20094. Dit is conform de beleidsbrief Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren5 van 30 januari 2009 die op 15 en 22 april 2009 met Uw Kamer is besproken. Het bedrag voor 2010 is opgenomen in de begroting voor WWI van dit jaar.

De uitkeringen aan de gemeenten vinden plaats middels een decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds. Veranderingen in de uitkeringen kunnen op zijn vroegst in 2011 worden doorgevoerd. Gezien het feit dat de gelden voor 2011 en 2012 reeds zijn toegezegd in de Septembercirculaire dienen hiervoor zeer zwaarwegende argumenten te gelden. Verdere acties met betrekking tot de aanpak van de problemen door gemeenten worden momenteel door mij niet ondernomen.

Met de burgemeesters van de 22 in het samenwerkingsverband deelnemende gemeenten zijn duidelijke afspraken gemaakt. In 2012 is de oververtegenwoordiging op de terreinen schooluitval, werkloosheid en criminaliteit in de gemeenten gedaald. De gemeenten stellen zich open en transparant op en tonen zich bereid om inzicht te geven in het gevoerde beleid en de bereikte resultaten. De monitor geeft een goed beeld van de voortgang.

Gegeven de hierboven geschetste bestuurlijke en financiële afspraken met de gemeenten zie ik geen aanleiding om de huidige afspraken over de verdeling van middelen van WWI onder de gemeenten van het samenwerkingsverband Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren te veranderen.

Nulmeting van de Monitor

Met deze brief stuur ik u zowel de nulmeting van de monitor Marokkaanse Nederlanders als de monitor Antilliaanse Nederlanders toe. Met de monitor is voor de gemeenten op uniforme wijze de problematiek gekwantificeerd. De komende jaren wordt met vervolgmetingen de voortgang in beeld gebracht. Op lokaal niveau zal de monitor gebruikt worden om te zien of het gevoerde beleid voldoende effect sorteert of dat bijstelling noodzakelijk is. Ook zullen de uitkomsten van de monitor jaarlijks worden besproken in een bestuurlijk overleg.

Besteding Roma-gelden ter voorkoming van ontduiking leerplicht door Roma-meisjes

Ik heb met de Roma-gemeenten afgesproken dat zij in april 2011 rapporteren over de tot op dat moment bereikte resultaten. Het spreekt voor zich dat ik uw Kamer op dat moment informeer over de besteding van de gelden.

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop


XNoot
1

31 268-36/2010D34292

XNoot
3

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

XNoot
4

2009-0000509233

XNoot
5

Vergaderjaar 2008–2009, 31 369, nr. 13