31 268 Jaarnota Integratiebeleid 2007–2011

Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 april 2010

Hierbij stuur ik u de resultaten van de tussenevaluatie van de Gemeenschappelijke Integratie-agenda (GIA) die onlangs is uitgevoerd.1

Gemeenschappelijke Integratie-agenda

De Gemeenschappelijke Integratie-agenda is een instrument voor onderlinge afstemming van het integratiebeleid van gemeenten en rijksoverheid. De GIA bestaat uit een gedeelde visie van rijk en gemeenten op de hoofdlijnen van het integratiebeleid en een praktische uitwerking daarvan op momenteel 9 thema’s, te weten inburgering, onderwijs, werk, wonen, sociale integratie, actief burgerschap, emancipatie en participatie van nieuw-Nederlandse vrouwen, veiligheid en gezondheid. Op 1 juli 2008 bent u per brief over de GIA geïnformeerd (kamerstuk 31 268, nr. 8). Daarin berichtte ik Uw Kamer jaarlijks op de hoogte te zullen houden over de ontwikkelingen op de Gemeenschappelijke Integratie-agenda.

In juni 2008 verscheen de eerste druk van de GIA met de titel «Datgene wat ons bindt». Deze publicatie is een handreiking voor gemeenten en rijk die per thema de gezamenlijke ambities en de bijbehorende inspanningen bevat. In september 2008 is begonnen met de uitrol van de GIA door middel van bijeenkomsten voor gemeenten en lokale partners over de verschillende thema’s.

Tussenevaluatie

In september 2009, een jaar na de start van de uitrol van de GIA, is B&A Consulting in opdracht van WWI gestart met de uitvoering van een tussenevaluatie. Deze tussenevaluatie is in februari 2010 afgerond.

De evaluatie is uitgevoerd om mogelijke verbeterpunten uit de praktijk naar voren te halen, om hier in nieuwe uitgaven van de handreiking en in de opzet van de regiobijeenkomsten rekening mee te houden. Centraal stond de vraag in hoeverre de GIA lokaal landt en in hoeverre gemeenten gebruik maken van de handreiking bij de ontwikkeling van het lokale integratiebeleid.

Resultaten en vervolg

Uit de tussenevaluatie blijkt dat de beoogde doelstelling met betrekking tot de bekendheid voor 2009 ruimschoots is gehaald: 34% van de gemeenten is in 2009 bekend met de GIA-agenda; de streefdoelstelling voor 2009 was 15%. De GIA is het meest bekend in de grote(re) steden, wat te verklaren is uit het feit dat daar integratie het meest speelt. De handreiking wordt door de gemeenten gezien als een praktisch naslagboekje en als een checklist voor de positie van het eigen, lokale beleid. Gemeenten vinden het ook functioneel dat de GIA een duidelijk overzicht biedt van het rijksbeleid en de kaders schetst waarbinnen de gemeenten het lokale integratiebeleid vorm kunnen geven. De geactualiseerde GIA-handreiking wordt deze maand naar alle gemeenten gestuurd, zodat de handreiking bij de uitwerking van de collegeprogramma’s gebruikt kan worden.

Volgens de huidige opzet loopt de GIA tot eind 2011. De tussenevaluatie zal de komende tijd worden gebruikt om de uitvoering van de GIA te verbeteren. Over de toekomst van de GIA zal medio 2011 kunnen worden besloten.

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven