Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331266 nr. 28

31 266 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juli 2013

Hierbij stuur ik u het onderzoeksrapport naar het functioneren van medezeggenschap in de bve-sector1. Achtergrond van dit rapport is de toezegging van mijn ambtsvoorganger aan de Eerste Kamer om een evaluatie te laten doen naar de medezeggenschap2, het adviesrecht van medezeggenschapsorganen op de profielschets van interne toezichthouders, de bindende voordracht door de ondernemingsraad op één lid van de raad van toezicht, en de one-tier board3. Het onderzoek is uitgevoerd door het bureau ResearchNed.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Artikel VIII van de wet van 17 december 2009, Stb. 2010, 8 en Kamerstuk 31 266, nr. E

X Noot
3

Handelingen I 2008/09, nr. 24 en Handelingen I 2009/10, nr. 12