31 239
Stimulering duurzame energieproductie

nr. 68
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 augustus 2009

Op 16 juni heeft uw Kamer de (gewijzigde) motie Samsom c.s. (31 239, nummer 66) aangenomen waarin de regering wordt verzocht om na sluiting van de SDE 2009 (op 30 oktober 2009) bij onderuitputting van wind op land budget over te hevelen naar de categorieën zon en biomassa. In deze brief informeer ik u over de uitvoering van deze motie.

Gevolgen uitvoeren schuif voor aantal MW

De motie beoogt een budgettair neutrale verschuiving van de categorie wind op land naar de categorieën zon en biomassa. Aangezien wind op land een kostenefficiëntere categorie is dan zon en biomassa, is het gevolg dat hierdoor in deze kabinetsperiode het maximaal aantal te committeren MW zal dalen. Meer specifiek, de voorgestelde schuif van € 254 miljoen van wind op land naar zon en biomassa leidt er toe dat met het beschikbare budget in deze kabinetsperiode circa 112 – 116 MW minder gecommitteerd kan worden. Dit is onderverdeeld in 11,8 MW meer zon, maximaal 15,2 MW extra biomassa en 139,4 MW minder wind op land. Het vooraf beoogde aantal MW wind op land in deze kabinetsperiode zal met het resterende SDE-budget daarmee niet meer haalbaar zijn, zonder een eventuele verschuiving naar meer kosteneffectieve categorieën in de jaren 2010 en 2011 dan eerder voorzien. In onderstaande tabel staat aangegeven hoe de schuif uitpakt in termen van budgetplafonds en kasuitgaven.

Categoriebudgetplafondgeraamde kasuitgavenvermogen
Wind op land– € 254 mln– € 163,8 mln– 139,4 MW
Zon-pv klein+ € 24,5 mln+ € 22,4 mln+ 5,9 MW
Zon-pv groot+ € 30,5 mln+ € 28,4 mln+ 5,9 MW
Biomassa elektriciteit+ € 75 mln+ € 60,5 mln+ 5,9 – 7,5 MW
Biomassa gas+ € 63 mln+ € 52,4 mln+ 5,6 – 7,7 MW
Totaal*– 61 mln– € 0 mln– 112 – 116 MW

* Bij de SDE verschillen de budgetplafonds van de geraamde kasuitgaven, omdat de subsidie meebeweegt met de elektriciteitsprijs.

Hoe zal de schuif worden vormgegeven?

Ik zal na sluiting van de SDE 2009 de bovenstaande verschuiving van budget doorvoeren als de onderuitputting bij wind op land (in termen van budgetplafond) groter is dan € 254 miljoen. Begin november zal ik dan de ministeriële regeling in de Staatscourant publiceren waarin de subsidieplafonds worden gewijzigd.

De aanvragen voor de categorieën zon en biomassa die met het huidige budgetplafond in de regeling niet gehonoreerd kunnen worden, maar met de mogelijke verhoging van het budgetplafond na sluiting van de regeling wel in aanmerking zouden kunnen komen voor subsidie, zullen door middel van een brief worden aangehouden. Het aanhouden zal alleen betrekking hebben op de aanvragen die bij eventuele ophoging een reële kans hebben om gehonoreerd te worden. Deze aanvragen hoeven conform de wens van uw Kamer hierdoor niet opnieuw te worden ingediend. Hierbij zal een veilige marge worden aangehouden zodat, ook bij eventuele tussentijdse intrekking van aanvragen, er voldoende aanvragen aangehouden worden om de volledige ophoging van het budgetplafond te kunnen committeren. Dit betekent wel dat naar alle waarschijnlijkheid niet alle aangehouden aanvragen uiteindelijk gehonoreerd kunnen worden.

Aanvragen voor de categorieën zon en biomassa waarvan op voorhand al duidelijk is dat die ook na een eventuele ophoging van het budget niet in aanmerking komen voor subsidie zullen in de komende weken afgewezen worden.

De minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

Naar boven